เรียนที่ SCI-TU

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร

ภาษาไทยและอังกฤษ ภาคปกติ
ระยะเวลา:
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3 ปี
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 4 ปี
(กรณีหลักสูตรโท-เอก ต่อเนื่อง)

จำนวนรับเข้า: 4 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 • มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

  จำนวนหน่วยกิต:

  • แบบ 1.1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จชั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จชั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จชั้นปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า    73 หน่วยกิต

  เวลาเรียน:

  วันเวลาราชการปกติ

  สถานที่ศึกษา:

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ติดต่อหลักสูตร:

    02-564-4440 ต่อ 2452
    https://biot.sci.tu.ac.th

  รายละเอียดหลักสูตร (ณ ปัจจุบัน):

  รายละเอียดหลักสูตร (ก่อนหน้า):

  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร ผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  คำอธิบายหลักสูตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร โดยสามารถค้นคว้าหรือวจิยัหาองค์ความรู้ ใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม

  ตัวอย่างรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่

  • ชีววิทยาโมเลกุลพืช
  • การวิเคราะห์จีโนม
  • ไวรัสวิทยาขั้นสูง
  • เทคโนโลยียีน
  • วิศวกรรมโปรตีน
  • นาโนเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง
  • ชีววิทยาแปรรูป
  • แพลงก์ตอนและการประยุกต์
  • กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  ตัวอย่างรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่

  • สรีรวิทยาของพืชและการปรับตัว
  • เทคโนโลยีการผลิตพืชเขตร้อนเชิงเศรษฐกิจ
  • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
  • การปรับปรุงพันธุ์พืชชั้นสูง
  • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ชั้นสูง
  • บรรจุภัณฑ์แบบฉลาดสำหรับผลิตผลสด
  • ไมคอร์ไรซา
  • การวิจัยและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • นักวิจัย นวัตกร นักปรับปรุงพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์
  • นักวิชาการตามสถาบันวิจัย หน่วยราชการ และภาคอุตสาหกรรม
  • พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร
  • พนักงานฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
  • พนักงานฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ
  • ที่ปรึกษาโครงการหรือธุรกิจ

  พัฒนาองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
  ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร