เรียนที่ SCI-TU

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาษาไทยและอังกฤษ ภาคปกติ
ระยะเวลา: 3 ปี
จำนวนรับเข้า: 4 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง
 • สำหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 (ในระดับสูงสุด 4.00)
 • สำหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (ในระดับสูงสุด 4.00)
 • มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

  จำนวนหน่วยกิต:

  • แบบ 1.1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จชั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จชั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จชั้นปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า    73 หน่วยกิต

  เวลาเรียน:

  วันเวลาราชการปกติ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30น.)

  สถานที่ศึกษา:

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ติดต่อหลักสูตร:

    02-564-4440 ต่อ 2452
  https://biot.sci.tu.ac.th
  Biotech.Thammasat

  รายละเอียดหลักสูตร:

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2558

  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีความรู้เชิงลึก มีความสามารถ ทักษะ และกระบวนความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสามารถค้นคว้า วิจัย เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม นำวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

  คำอธิบายหลักสูตร

  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสามารถค้นคว้าหรือวิจัยหาองค์ความรู้ ใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม

  ตัวอย่างรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล ได้แก่

  • ชีววิทยาเชิงคำนวณ
  • เทคโนโลยียีน
  • ชีวสารสนเทศศาสตร์
  • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์
  • การวิเคราะห์จีโนม
  • วิศวกรรมโปรตีน
  • ชีววิทยาโมเลกุลยีสต์
  • การวิเคราะห์ยีนและจีโนมชั้นสูง

  ตัวอย่างรายวิชาอุตสาหกรรมและการประกอบการ ได้แก่

  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • การย่อยสลายและการฟื้นฟูทางชีวภาพ
  • นาโนเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง
  • การถ่ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ
  • เคมีไฟฟ้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปฏิกิริยาเคมีชีวภาพและวิศวกรรมถังปฏิกรณ์
  • นาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ด้านเภสัชกรรม

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • นักวิจัย นวัตกร นักวิทยาศาสตร์
  • นักวิชาการตามสถาบันวิจัย หน่วยราชการ และภาคอุตสาหกรรม
  • พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  • พนักงานฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
  • พนักงานฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ
  • ที่ปรึกษาโครงการหรือธุรกิจ

  พัฒนาองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
  ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ