เกี่ยวกับสาขาวิชา

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้บริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์ จันทร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

ประธานหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์
อาจารย์ ภูภิภัทร ใจแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา เพชรรัตน์
อาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์

ประธานหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตโชต ปิยพิทยานันต์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลกมล อำนวยสิน


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ประธานหลักสูตรฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร


รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา จิระเกียรติกุล