ข่าว & กิจกรรม สาขา-คณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมวดบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4440 ต่อ 2056 หรือ โทร.0867790508 คุณรุ่งทิพย์

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความกรุณาจากท่านผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ และ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ซึ่งทางหลักสูตรได้รับคำเเนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปปรับปรุงบริหารจัดการหลักสูตรทั้ง 3 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

 

ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีฯ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ภายใต้กิจกรรมธำรงรักษาด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินงานโดย โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

น.ศ.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจาก “งานนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2562″

นางสาวกานต์ธิดา แจ้งยุบล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8236 โดยใช้คอมโพสิตของอนุภาคแม่เหล็กและแป้งมันสำปะหลังประจุบวก”

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มธ. ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร ศิษย์เก่าชาวไบออทรุ่นที่ 7
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว สาขาวิชาฯ มีความภาคภูมิใจและยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นท่านนี้เป็นอย่างมาก

ไฮไลต์เทคโนโลยีชีวภาพ

Development of enzyme system for starch hydrolysis using recombinant alpha-amylase and pullulanase

โครงการปัญหาพิเศษของน.ส.ดารัณ โปร่งจิต บัณฑิตของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และอ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 (รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่น 2020) เหรียญ Bronze

จากใจศิษย์ปัจจุบัน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ประทับใจในการเรียนของศิษย์ปัจจุบัน

นักศึกษาทุนกล้ายูงทอง ดีกรีนักกีฬาฟันดาบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองของมหาวิทยาลัย กล่าวสั้นๆว่า “ถ้าชอบในวิทยาศาสตร์ และต้องการมีอิสระทางความคิด ต้องคณะวิทย์ มธ.”

รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ (ตูน)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2

“ตนเองมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องชีววิทยา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยากจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาช่วยเหลือและพัฒนาผู้คนในประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ณัฐรัชต์ ดลเฉลิมศักดิ์ (แฮม)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2

PURE SCIENCE

งานวิจัยศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

SCI+LIFE

ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบโจทย์เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในสังคมไทย

SCI+BUSINESS

นวัตกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างตอบโจทย์ความต้องการ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์