เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณาจารย์

ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต

รศ.ดร.สุดาทิพย์ จันทร

csudatip1@gmail.com

รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์

supenyac@tu.ac.th

รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์

thana@tu.ac.th

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ

chanan@tu.ac.th

รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์

 thep@tu.ac.th

รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ku@tu.ac.th

อ.ดร.รัฐดา จันทร์กลั่น

chanklan@tu.ac.th

ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

yongsakk@tu.ac.th

ผศ.ดร.ปาริยา ณ นคร

pariya@tu.ac.th

ผศ.ดร.สุกัลยา อุทัยดา

sugunya9@tu.ac.th

ผศ.ดร.นวลกมล อำนวยสิน

nabt@tu.ac.th

อ.ภูภิภัทร ใจแก้ว

pupipat@tu.ac.th

อ.ณฐินี สุวรรณสิงห์

snatinee@tu.ac.th

ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์

lekakarn@tu.ac.th

อ.ดร.ธฤษวรรณ ไตรจิตต์

traijitt@tu.ac.th

อ.ดร.วรวัฒน์ สุราฤทธิ์

wora_sur@tu.ac.th

อ.ดร.จตุพล พลไธสง

jatuphol@tu.ac.th

ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง

ผศ.ดร.เกวลิน อินทนนท์

 inthanon@tu.ac.th

ผศ.ดร.เจนจรีย์ อินอุทัย

 jinuthai@tu.ac.th