เกี่ยวกับสาขาวิชา

บุคลากร

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

คุณกาญจนา โมธินา

นักวิทยาศาสตร์

คุณเปรมณัช ขุนปักษี

นักวิทยาศาสตร์

คุณนิติ พานิชเกษม

นักวิทยาศาสตร์

คุณนริศรา คล้ายหิรัญ

นักวิทยาศาสตร์

คุณอิงค์กมนพัชร ไหมจุ้ย

นักวิทยาศาสตร์

คุณเกตุนารินทร์ ปั้นเพ็ง

นักวิทยาศาสตร์

คุณสมนึก บัวเขียวอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณประไพ เทียนเทพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวิสุดา แก้วนันไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ลำปาง)