เรียนที่ BIOT@TU

หลักสูตรปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร ผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก