การเรียนการสอนที่ BIOT@TU

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) รวมทั้งในหลายรายวิชามีการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service Learning) พัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ของตนเองผ่านการคิดสร้างสรรค์ บูรณาการหลายศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาจากโจทย์จริงในสังคม ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการให้บริการแก่สาธารณะ อันเป็นจิตวิญญาณสำคัญของศิษย์ธรรมศาสตร์

หลักสูตร

ปริญญาตรี

 

หลักสูตร

ปริญญาโท

 

หลักสูตร

ปริญญาเอก

 

โครงการ

บริการสังคม

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนี้มีชื่อเสียงมายาวนาน จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรู้ครอบคลุม เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีขีวภาพชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน เอื้อต่อการเรียนการสอนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ้นทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้หรือทำกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ อย่างตั้งใจและมีสมาธิ

สร้างพื้นฐานที่ดีในห้องเรียน

การเรียนการสอนในห้องเรียนเน้นที่การสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงเพื่อใช้ต่อยอดความรู้เฉพาะทาง ผ่านเทคนิคการเรียนการสอนยุคใหม่ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยฝึกให้นักศึกษารู้จักตั้งคำถาม และมีกระบวนการคิดเพื่อหาคำตอบ ทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผนวกกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพื่อช่วยให้เข้าถึงความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ลงมือปฏิบัติให้ก่อเกิดทักษะ

การเรียนรู้จากการลงมือทำผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายซึ่งวางแผนมาอย่างดีโดยคณาจารย์ ร่วมกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ผ่านการคิดแก้ปัญหา และลงมือทำ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการกระทำต่างๆ อย่างเป็นเหตุและผล แบบนักวิทยาศาสตร์ SCI-TU

เสริมประสบการณ์จากโลกกว้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมในสังคมภายนอกคณะฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกค่าย การลงพื้นที่ภาคสนาม การเข้าร่วมการแข่งขันแสดงไอเดีย การอบรม ฝึกงาน และแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีปรัชญาการมองโลก และทัศนคติที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโลกแล้ว ยังมีส่วนเสริมสร้างทักษะและลักษณะชีวิตให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่นักศึกษาในเวทีระดับโลกด้วยอีกทางหนึ่ง

ชีวิตสมดุลแบบคนรุ่นใหม่

สภาพแวดล้อมพื้นที่ส่วนกลางของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ที่จัดเตรียมไว้เพื่อช่วยผู้เรียนในการหาวิธีการผ่อนคลายความเครียด และสร้างความสุขให้แก่ผู้เรียนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการอย่างสมดุล ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักตนเอง สนับสนุนจัดกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากวิชาการให้สอดคล้องกับวัย และความสนใจของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจชีวิตให้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และการดูแลสุขภาพของตนเอง

ทุนการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนทางการเงินในหลากหลายช่องทางทั้งในรูปแบบทุนการศึกษา และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาด้วย

ทุนระดับปริญญาตรี

ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

อุปกรณ์และเครื่องมือ

แบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2

มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน

มิถุนายน – สิงหาคม

ดูปฏิทินการศึกษาและตารางสอบไล่ล่าสุด