เกี่ยวกับสาขาวิชา

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มธ. ศูนย์รังสิต

สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้อง B401-8) ชั้น 4 อาคารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปุทมธานี 12120
โทรศัพท์  02-564-4440 ต่อ 2452
โทรสาร 02-564-4500
Facebook: Biotech Thammasat