เรียนที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตรของเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชานี้มีชื่อเสียงมายาวนาน จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและในการทำงานวิจัย นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่ครอบคลุมและหลากหลายสาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีขีวภาพชีวสารสนเทศศาสตร์ และยังได้รับประสบการณ์ในการทำวิจัยกับอาจารย์ที่มีความชำนาญพิเศษในหลากหลายสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับงานวิจัยขั้นสูง

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ใครที่ชื่นชอบทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องถูกใจหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิศวกรรมชีวเคมี และชีวสารสนเทศศาสตร์ โดยเรียนรู้ถึงพื้นฐานของศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปต่อยอดขั้นสูงต่อไป รายวิชาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในทุกวงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดดเด่นทางด้านวิชาการด้วยการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นการวิจัยและทดลองใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สร้างผู้เชี่ยวชาญที่รู้ทันต่อสถานการณ์โลก และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งอาชีพในสายวิชาการและการวิจัย อาชีพในภาคอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร และระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก