เรียนที่ SCI-TU

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนกล้ายูงทอง

ทุนกล้ายูงทองเป็นทุนสำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบทุนเรียนฟรีระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ปีการศึกษาละไม่เกิน 100,000 บาท ปีละ 10 ทุน สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว พร้อมเงินอุดหนุนทำโครงการวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

เป็นทุนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกในคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ (ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ก็เป็นหนึ่งในนั้น) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมทั้งสิ้น 1,600 คน เป็นการให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์

รับสมัครช่วง 15 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนคุณบุญชู ตรีทอง (สำหรับน.ศ.ศูนย์ลำปาง)

เป็นนทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจํานวน สนับสนุนทุกปีโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อช่วยพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลําปาง ให้มีคุณภาพ  มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และมีทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม