Change Language:  ภาษาไทย

เรียนที่ SCI-TU

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชานี้จัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบครบวงจร ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ได้รับประสบการณ์ในการทำวิจัยกับอาจารย์ที่มีความชำนาญพิเศษในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับงานวิจัยขั้นสูง สามารถประกอบอาชีพหลากหลาย อาทิ นักวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ นักวิจัยและพัฒนา (R&D) ในหน่วยงานด้านการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม งานควบคุมกระบวนการผลิตและการตลาด

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ ศาสตร์แห่งการไขความลับและการใช้ประโชน์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น จุดเด่นของเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพและมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจาก หลากหลายวิชา ทั้งการใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการหมักและการผลิตสารชีวภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม การคัดเลือกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปรับปรุง พันธุ์พืช การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับจีโนมของสิ่งมีชีวิตด้วยชีวสารสนเทศศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงยังมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการจริงเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้ได้ทักษะการแก้ปัญหากระบวนการผลิตในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม