เปลี่ยนภาษา:  English

ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร (แนน)
ศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์ (เพชร)
ศิษย์เก่า สาขาวิชาเคมี

นพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ (ตี๋) ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดูเรื่องจากศิษย์เก่าทั้งหมด

ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร (แนน)

ศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

“ขอบคุณการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สอนให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ รวมถึง DNA ของธรรมศาสตร์ที่สอนให้รักประชาชนและทำงานด้วยอุดมการณ์ที่เสียสละ ทำให้เรามีความสุขกับการทำงาน ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป”

ปัจจุบันทุกภาคส่วนยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรียนจบวิทยาศาสตร์สาขาไหน หากเรารู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีได้อย่างสร้างสรรค์ หรือมีประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ การเป็นนักศึกษาจบใหม่ก็อาจไม่ใช่อุปสรรคในการหางาน
.
โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากรั้ว SCI-TU ซึ่งนอกจากจะมีหลักสูตรที่พัฒนาให้ตอบรับกับความต้องการของตลาดแรงงานอยู่เสมอ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านก็ยังมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมถึงเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือการส่งนักศึกษาฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มชีวิตการทำงานในอนาคต
.
ปัจจุบันเราทำงานเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว ซึ่งเราสามารถนำความรู้จาก SCI TU มาพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมได้เยอะมาก ต้องขอบคุณการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สอนให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและทำงานเป็นระบบ รวมถึง DNA ของธรรมศาสตร์ ที่สอนให้รักประชาชนและทำงานด้วยอุดมการณ์ที่เสียสละ ทำให้ปัจจุบันเรามีความสุขกับการทำงาน ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป