เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ CSTU

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชานี้มีชื่อเสียงมายาวนาน จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ศึกษาลงลึกให้รู้จริงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานอย่างดีให้นำไปประยุกต์ต่อยอดในวิชาเลือกเฉพาะทางอื่นๆ เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ และวิทยาการข้อมูล ซึ่งตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการมุ่งสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพในองค์กรหรือธุรกิจได้หลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมาก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ)

ใครที่ชื่นชอบทางด้านเทคโนโลยี ต้องถูกใจหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และแอปพลิเคชันครบทั้งกระบวนการ การออกแบบและดูแลระบบสารสนเทศและเครือข่ายเรียนรู้ถึงพื้นฐานของศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเข้มข้นเพื่อนำไปต่อยอดเป็นระบบ AI หรือ Data Science กระบวนการซอฟต์แวร์และการพัฒนาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสายงานใหม่เหมาะกับกลุ่ม Gen Z อย่าง UI/UX ที่ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และหลักการตลาด เพื่อออกแบบระบบหรือผลิตสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ตรงใจผู้ติดตามทั้งหลาย ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในทุกวงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ประยุกต์)

หลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับ ‘คอมพิวเตอร์ประยุกต์’ ที่เน้นเรียนหลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบกระชับเช่นเดียวกับเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ โดยเน้นการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่ตลาดแรงงาน IT ต้องการ ซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที โดยจะมีวิชาที่เน้นให้พร้อมสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรม ทั้งหลักการวางแผนและการจัดการซอฟต์แวร์ Tester, Network & System Admin, Data Scientist หรือวิทยาการข้อมูล รวมถึงนักบริหารจัดการสารสนเทศในองค์กร ซึ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริง ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในสายงานนั้น ๆ อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีการเรียนรู้)

หลักสูตรนี้ฉีกกรอบวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สอดรับกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะพิเศษในการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าสู่การเรียนรู้และใช้ชีวิตของคนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเน้นการพัฒนาฝีมือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือระดับเดียวกับมืออาชีพ การฝึกออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ไอโอที, อุปกรณ์สวมใส่และระบบผสมผสาน ในวิธีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม