เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

เรื่องราวจากศิษย์เก่า

เมษายน 2563

ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร (แนน) ศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

พีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์ (เพชร) ศิษย์เก่า สาขาวิชาเคมี

นพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ (ตี๋) ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์