Change Language:  ภาษาไทย

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับรางวัล (ปี 62-63)

รางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 เหรียญ Bronze

ผลงานวิจัยเรื่อง “Development of enzyme system for starch hydrolysis using recombinant alpha-amylase and pullulanase” โครงการปัญหาพิเศษของน.ส.ดารัณ โปร่งจิต บัณฑิตของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และอ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 (รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่น 2020) เหรียญ Bronze

มหาบัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาน์ธิดา แจ้งยุบล มหาบัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8236 โดยใช้คอมโพสิตของอนุภาคแม่เหล็กและแป้งมันสำปะหลังประจุบวก” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

VDO นวัตกรรมแม่เหล็กดูดสาหร่ายใช้ในการบำบัดน้ำเสีย งานวิจัยของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มธ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัล Popular vote ที่ BIOT Game #30

นักศึกษาของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัล Popular vote ในการแข่งวิชาการ Pitching Startup นวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ กีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Biot Game) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้รับทุนศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ปีการศึกษา 2562

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภาวินทร์ บลทอง ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก กองทุนศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในสาขาวิชาและศึกษาต่อชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.28