Loading...

ข้อมูลทั่วไป

                   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นและเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2538 จากนั้นภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพในปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2552 ตามลำดับ ปัจจุบันภาควิชาฯ มีหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่เปิดสอนครบในทุกระดับการศึกษา คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาเคมี ภายใต้การนำของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2557

                   ภาควิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและในการทำงานวิจัย นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่ครอบคลุมและหลากหลายสาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีขีวภาพชีวสารสนเทศศาสตร์ และยังได้รับประสบการณ์ในการทำวิจัยกับอาจารย์ที่มีความชำนาญพิเศษในหลากหลายสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับงานวิจัยขั้นสูง งานวิจัยหลักของคณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การศึกษากระบวนการหมักและเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรม การประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์เทคโนโลยีด้านชีวสารสนเทศศาสตร์เพื่องานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาฯ มีความร่วมมือเป็นอย่างดีกับนักวิจัยในสถาบันนี้ ดังนั้นนักศึกษาจึงมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และร่วมทำงานกับนักวิจัยในสถาบันระดับชาติ