Loading...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

          แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.891

สัมมนา 2

(ไม่นับหน่วยกิต)

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

6

   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.892

สัมมนา 3

(ไม่นับหน่วยกิต)

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

6

หมายเหตุ สอบวัดคุณสมบัติภายในปีการศึกษาที่ 1

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.893

สัมมนา 4

(ไม่นับหน่วยกิต)

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

9

 

 

          แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.841

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรขั้นสูง

3

ทชก.891

สัมมนา 2

1

ทชก.8xx

วิชาเลือก

3

รวม

7

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.892

สัมมนา 3

1

ทชก.8xx

วิชาเลือก

3

รวม

4

หมายเหตุ สอบวัดคุณสมบัติหลังจบปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.893

สัมมนา 4

1

ทชก.900

วิทยานิพนธ์

9

รวม

 

10

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.900

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.900

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.900

วิทยานิพนธ์

9

 

 

          แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.650

เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

ทช.651

กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

ทช. หรือ ทก.6xx/7xx

วิชาเลือก

3

ทชก.791

สัมมนา 1

1

รวม

10

หรือ

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทก.611 หรือ ทก.631

สรีรวิทยาของพืชและการปรับตัว หรือ สรีรวิทยาสภาพแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง

3

ทก.671

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร

3

ทช. หรือ ทก.6xx/7xx

วิชาเลือก

3

ทชก.791

สัมมนา 1

1

รวม

10

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช. หรือ ทก.6xx/7xx

วิชาเลือก

3

ทชก.8xx

วิชาเลือก

3

ทชก.891

สัมมนา 2

1

รวม

7

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.841

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรขั้นสูง

3

ทชก.892

สัมมนา 3

1

ทชก.8xx

วิชาเลือก

3

รวม

7

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.893

สัมมนา 4

1

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

6

รวม

7

หมายเหตุ สอบวัดคุณสมบัติหลังจบปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

12

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทชก.901

วิทยานิพนธ์

12

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2558)

          แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.6xx ขึ้นไป

วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต)

3

ทช.691

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1

(ไม่นับหน่วยกิต)

ทช.901

วิทยานิพนธ์

6

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.6xx ขึ้นไป

วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต)

3

ทช.791

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

(ไม่นับหน่วยกิต)

ทช.901

วิทยานิพนธ์

6

หมายเหตุ สอบวัดคุณสมบัติหลังจบปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.6xx ขึ้นไป

วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต)

3

ทช.890

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3

(ไม่นับหน่วยกิต)

ทช.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.891

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4

(ไม่นับหน่วยกิต)

ทช.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.901

วิทยานิพนธ์

9

 

 

          แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.850

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง

3

ทช.8xx

วิชาเลือก

2

ทช.890

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3

1

รวม

6

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.8xx

วิชาเลือก

5

ทช.891

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4

1

รวม

6

หมายเหตุ สอบวัดคุณสมบัติหลังจบปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.900

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.900

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.900

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.900

วิทยานิพนธ์

9

 

 

          แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.651

กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

ทช.652

ระเบียบการวิจัยและการวางแผนการทดลอง

3

ทช.6xx/7xx

วิชาเลือก

3

ทช.691

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1

1

รวม

10

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช. 6xx/7xx/8xx

วิชาเลือก

6

ทช.791

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

1

รวม

7

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.850

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง

3

ทช. 6xx/7xx/8xx

วิชาเลือก

3

ทช.890

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3

1

รวม

7

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.891

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4

1

ทช.901

วิทยานิพนธ์

6

รวม

7

หมายเหตุ สอบวัดคุณสมบัติหลังจบปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.901

วิทยานิพนธ์

9

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.901

วิทยานิพนธ์

12

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.901

วิทยานิพนธ์

12