Loading...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.650

เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

ทช.651

กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

ทช.6xx/7xx

วิชาเลือก

3

รวม

9

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.652

ระเบียบการวิจัยและการวางแผนการทดลอง                                          

3

ทช.691

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1

1

ทช.6xx/7xx

วิชาเลือก

6

รวม

10

หมายเหตุ สอบประมวลความรู้หลังจบปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.791

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

1

ทช.6xx/7xx

วิชาเลือก

3

ทช.801

วิทยานิพนธ์

6

รวม

10

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ทช.801

วิทยานิพนธ์

9

รวม

9