Loading...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ทก.611 สรีรวิทยาของพืชและการปรับตัว                                                                            3(3-0-9)

AT 611 Plant Physiology and Adaptation

กระบวนการทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การพัฒนา และการให้ผลผลิตของพืช สรีรวิทยาของพืชภายใต้ความเครียดจากน้ำ อุณหภูมิ ความเค็ม สารเคมี กลไกและการปรับตัวของพืช

 

ทก.631  สรีรวิทยาสภาพแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง                                                                   3(3-0-9)

AT 631 Environmental Physiology of Domestic Animal

ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนของสัตว์เลี้ยง การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และการปรับตัวของสัตว์เลี้ยงภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ

 

ทก.671 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร                                                                 3(3-0-9)

AT 671 Research Methodology in Agricultural Technology

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย แหล่งเงินทุนสนับสนุน การประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวางแผนการทดลอง เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลทางเทคโนโลยีการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียนรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 

ทช.650  เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                            3(2-3-7)

BT 650   Techniques and Instruments in Biotechnology

หลักการ เทคนิค ทฤษฎีการทำงาน และวิธีการใช้เครื่องมือในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ทช.651  กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                       3(3-0-9)

BT 651   Aspects in Biotechnology

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ แนวคิดด้านอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์

 ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม วิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้อง ทัศนะของสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  และการนำไปใช้ประโยชน์

 

ทชก.791 สัมมนา 1                                                                                        1(1-0-3)

BTA 791 Seminar 1

รวบรวม และนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ทชก.816 ชีววิทยาโมเลกุลยีสต์                                                                                3(3-0-9)

BTA 816 Molecular Biology of Yeast

ยีสต์จีโนม เมตติงไทป์และโฮโมทาลลึซึม การแสดงออกของยีนและการควบคุม วัฏจักรเซลล์และ โปรแกรมการทำลายเซลล์ การขนส่งในยีสต์ สื่อสัญญาณและการควบคุม ระบบยีสต์ไฮบริด การวิเคราะห์ แฮพลอยด์อินซัฟฟิเชียนซี และจีโนมไวด์ไมโครแอเรย์

 

ทชก.817 การวิเคราะห์ยีนและจีโนมขั้นสูง                                                               3(3-0-9)

BTA 817 Advanced Gene and Genome Analysis

เทคโนโลยีใหม่ในการวิเคราะห์ยีน การแสดงออกยีน และจีโนม และการประยุกต์เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ยีนและจีโนมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์วิจัย

 

ทชก.818 ชีวสารสนเทศทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                     3(3-0-9)

BTA 818 Bioinformatics for Biotechnology

หลักการพื้นฐานทางชีวสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศสำหรับงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ทชก.819 โปรติโอมิกส์                                                                                           3(3-0-9)

BTA 819 Proteomics

เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาโปรตีนในสิ่งมีชีวิตหรือโปรติโอมิกส์ โดยเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณของโปรตีนที่ได้มาจากเซลล์สิ่งมีชีวิต รวมไปถึงการระบุชนิดและลำดับกรดอะมิโนในสายโปรตีน เทคนิคที่ใช้ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโปรตีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และการดัดแปลงโปรตีนภายหลังการสังเคราะห์

 

ทชก.826 เคมีไฟฟ้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                               3(3-0-9)

BTA 826 Electrochemistry for Biotechnology

ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า เซลล์กัลวานิก ศักย์ขั้วไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์พลังงานอิสระ แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ สมการเนินสท์ เซลล์ความเข้มข้น เซลล์อิเล็กโทรไลต์ และกฎของฟาราเดย์ที่เกี่ยวกับอิเล็กโตรลิซิส การประยุกต์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทชก.827 ปฏิกิริยาเคมีชีวภาพและวิศวกรรมถังปฏิกรณ์                                                         3(3-0-9)

BTA 827 Biochemical Reactions and Reactor Engineering

ปฏิกิริยาเคมี และชีวเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพในรูปเซลล์และเอนไซม์ การคำนวณหาอัตราเร็วของปฏิกิริยา ค่าคงที่ของอัตราเร็วในปฏิกิริยาแบบเป็นเนื้อเดียวกันและปฏิกิริยาแบบไม่เป็นเนี้อเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของปฏิกิริยา และการประมาณค่าอัตราเร็วตามทฤษฎีเพื่อออกแบบและควบคุมการทำงานของถังปฏิกรณ์เคมีชีวภาพ

 

ทชก.828 กระบวนการแยกทางชีวภาพขั้นสูง                                                                        3(3-0-9)

BTA 828 Advanced Bioseparation Process

หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเก็บเกี่ยว และการทำให้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพบริสุทธิ์ การประยุกต์ และกรณีศึกษา

 

ทชก.829 นาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ด้านเภสัชกรรม                                                      3(3-0-9)

BTA 829 Nanotechnology and Applications in Pharmaceutical

ระบบชีวภาพระดับไมโครและนาโน การใช้ประโยชน์สารชีวภาพเชื่อมโยงกับการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม และการออกแบบและประดิษฐ์สารออกฤทธิ์ชีวภาพ

 

ทชก.841 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรขั้นสูง                                                                       3(3-0-9)

BTA 841 Advanced Agricultural Biotechnology

ความก้าวหน้างานวิจัย และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรทางด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และสิ่งแวดล้อม

 

ทชก.846 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 1                                                     1(1-0-3)

BTA 846 Current Topics in Agricultural Biotechnology I

นำเสนอ อภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

 

ทชก.847 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 2                                                     1(1-0-3)

BTA 847 Current Topics in Agricultural Biotechnology II

บังคับก่อน :สอบได้ ทช.846

วิเคราะห์ อภิปรายและวิจารณ์เชิงลึกหัวข้อปัจจุบันกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

 

ทชก.848 งานวิจัยเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร                                     2(0-6-2)

BTA 848 Selected Research in Agricultural Biotechnology

ปฏิบัติการงานวิจัยเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการวิจัย

 

ทชก.856 การผลิตพืชภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม                                                        3(3-0-9)

BTA 856 Crop Production under Controlled Environment

สภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของความเข้มแสง องค์ประกอบของบรรยากาศ อุณหภูมิ ความชื้น องค์ประกอบของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช ระบบเทคโนโลยีโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมในระบบปิด โรงเรือนกระจก โรงเรือนพลาสติก การใช้เซ็นเซอร์ควบคุม การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช การปรับตัวของพืชภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทชก.857 พันธุศาสตร์ปริมาณขั้นสูงเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช                                     3(3-0-9)

BTA 857 Advanced Quantitative Genetics for Crop Improvement

ทฤษฎีพันธุศาสตร์ประชากรและพันธุศาสตร์ปริมาณ แบบแผนการผสมพันธุ์ การวัดและประเมินค่าทางพันธุกรรม และการประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ปริมาณและสถิติในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

 

ทชก.866 เทคนิควิจัยที่ทันสมัยด้านโภชนศาสตร์สัตว์                                                            3(2-3-7)

BTA 866 Modern Techniques in Animal Nutrition Research

เทคนิคการวิเคราะห์อาหารสัตว์ที่ทันสมัย การคาดคะเนค่าโภชนะในอาหารสัตว์ การประกันคุณภาพอาหารสัตว์  การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ในอาหารสัตว์

 

ทชก.867 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว                                                                           3(3-0-9)

BTA 867 Nutrition in Mono- Gastric Animals

หลักโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว ระบบย่อยอาหาร สารอาหารและความต้องการสารอาหารในสัตว์กระเพาะเดี่ยว เมตาบอลิซึมของโภชนะและความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร วัตถุดิบอาหารและการใช้ประโยชน์จากอาหาร ประเภทของสารกระตุ้นการเจริญเติบโตและสารเสริมอาหารสัตว์ เพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพของสัตว์และหัวข้องานวิจัยที่ทันสมัยด้านโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวเน้นด้านสุกรและสัตว์ปีก

 

ทชก.868 การประเมินพันธุกรรมสัตว์                                                                                 3(3-0-9)

BTA 868 Animal Genetic Evaluation

หลักการและวิธีประเมินพันธุกรรมสัตว์ การจัดเตรียมชุดข้อมูล การสร้างหุ่นจำลองทางพันธุกรรมของสัตว์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินพันธุกรรมสัตว์ การแปลผลและการใช้ประโยชน์ การประเมินความก้าวหน้าทางพันธุกรรม และการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางชีววิทยาโมเลกุลในการทำนายความ สามารถทางพันธุกรรมจีโนม

 

ทชก.869 ทัศนภาพและนวัตกรรมทางสุขภาพสัตว์                                                                3(3-0-9)

BTA 869 Perspectives and Innovations in Animal Health

บทนำเรื่องทัศนภาพและนวัตกรรม การอ่าน และการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทัศนภาพและนวัตกรรมในประเด็นสุขภาพสัตว์ มุ่งเน้นเรื่องโรค ยา สารเคมี เทคนิค และเครื่องมือ

 

ทชก.876 การจัดการดินเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย                                                           3(3-0-9)

BTA 876 Soil Management for Safety Food Production

หลักการจัดการดินเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ คุณภาพดินและน้ำในทางการเกษตร การปนเปื้อนของโลหะหนักและสารปนเปื้อนอื่นในดินและน้ำ การบําบัดดินด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และสารปรับปรุงดิน การปฏิบัติในการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยในระบบการผลิตอาหารปลอดภัย ระบบการรับรองการผลิตอาหารปลอดภัย มีการศึกษานอกสถานที่

 

ทชก.877 โรคพืชและการควบคุมขั้นสูง                                                                       3(3-0-9)

BTA 877 Advanced Plant Pathology and Plant Disease Control

เรื่องปัจจุบันเกี่ยวกับโรคพืชขั้นสูง และโรคพืชระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์และการก่อโรค ปฏิกิริยาการปกป้องตนเองของพืช การจําแนกและวินิจฉัยเชื้อโรค การตรวจสอบเชื้อด้วยข้อมูลหลากหลาย ความสัมพันธ์ทางสรีระของพืชกับเชื้อโรค พันธุศาสตร์ของเชื้อโรค และวิชาการและเทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดการโรคพืช

 

ทชก.878 จุลินทรีย์ร่วมอาศัยในแมลง                                                                                 3(3-0-9)

BTA 878 Insect Symbiosis

ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงและจุลินทรีย์ ประเภท แหล่งอาศัยและการถ่ายทอดของจุลินทรีย์ร่วมอาศัยในแมลง บทบาทของจุลินทรีย์ร่วมอาศัยที่มีต่อแมลงด้านพฤติกรรม การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ แนวทางการใช้จุลินทรีย์ร่วมอาศัยเพื่อควบคุมแมลงศัตรู โดยการตัดต่อพันธุกรรมของจุลินทรีย์ร่วมอาศัย การชักนำให้เกิดการเข้ากันไม่ได้ของไซโพลาสซึม และลดอัตราการเจริญเติบโต

 

ทชก.886 บรรจุภัณฑ์แอคทีฟและสมาร์ท และการขนส่ง                                                        3(2-3-7)

BTA 886 Active and Smart Packaging and Logistic

การบรรจุแบบแอคทีฟและสมาร์ทสำหรับผลิตผลสด วัสดุ การออกแบบ พลวัตของการเปลี่ยนแปลงของระบบบรรจุในระบบการขนส่งทางเรือ ทางรถยนต์ ทางอากาศ ตัวบ่งชี้และการตรวจวัด มีดูงานนอกสถานที่

 

ทชก.891 สัมมนา 2                                                                                                        1(1-0-3)

BTA 891 Seminar 2

รวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์เชิงลึก และนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ทชก.892 สัมมนา 3                                                                                                        1(1-0-3)

BTA 892 Seminar 3

รวบรวมข้อมูล ร่างข้อเสนอ และนำเสนอโครงการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ทชก.893 สัมมนา 4                                                                                                         1(1-0-3)

BTA 893 Seminar 4

รวบรวมข้อมูล ร่างต้นฉบับและนำเสนอบทความวิชาการและ/หรือบทความวิจัยตามรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ทชก.900 วิทยานิพนธ์                                                                                                36 หน่วยกิต

BTA 900 Dissertation

การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความ รู้เดิมในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัยและในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

ทชก.901 วิทยานิพนธ์                                                                                               48 หน่วยกิต

BTA 901 Dissertation

การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัยและในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ทช.615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์                                                      3(3-0-9) 

BT 615 Plankton and Applications 

บทบาทของแพลงก์ตอนต่อระบบนิเวศ การใช้แพลงก์ตอนเป็นเครื่องมือในการประเมินระบบนิเวศ การประยุกต์แพลงก์ตอนในด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงานนอก สถานที่ 

 

ทช.628 กลไกการทำงานของพืชและการประยุกต์                                         3(3-0-9) 

BT 628 Mechanisms of Plant Functions and Applications 

กลไกการทำงานของพืช กลไกการต้านทานโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชเพื่อปรับตัว ให้เข้ากับปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และการประยุกต์ 

 

ทช.629 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                               3(2-3-7) 

BT 629 Plant Tissue Culture Technology 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนำเซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ประโยชน์ ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรม และการแพทย์ การผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากพืชโดยอาศัยเทคนิค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

ทช.636 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                                     3(3-0-9) 

BT 636 Bioprocess Engineering 

การคำนวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสารและพลังงาน การถ่ายโอนความร้อน มวล และโมเมนตัม หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การวัดและการควบคุม และปฏิกิริยาเคมีชีวภาพและถังปฏิกรณ์
 

ทช.645 ชีววิทยาเชิงคำนวณ                                                               3(3-0-9) 

BT 645 Computational Biology 

โครงสร้างข้อมูล การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ สำหรับการ จัดการข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยา 

 

ทช.647 เทคโนโลยียีน                                                                       3(3-0-9) 

BT 647 Gene Technology 

โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม จีโนม เทคนิคการโคลนยีน การวิเคราะห์และตรวจสอบ โคลนที่ได้ การจัดการยีน และการประยุกต์ 

 

ทช.648 ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                               3(2-3-7) 

BT 648 Bioinformatics 

หลักการทางชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาปริมาณมาก ฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยา เครื่องมือทางชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ชีววิทยาและงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
ทช.650 เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                 3(2-3-7) 

BT 650 Techniques and Instruments in Biotechnology 

หลักการ เทคนิค ทฤษฎีการทำงาน และวิธีการใช้เครื่องมือในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทช.651 กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                               3(3-0-9) 

BT 651 Aspects in Biotechnology 

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ แนวคิดด้านอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม วิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้อง ทัศนะของสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการนำไปใช้ประโยชน์ 

 

ทช.652 ระเบียบการวิจัยและการวางแผนการทดลอง                                     3(3-0-9) 

BT 652 Research Methodology and Experimental Designs  

ขั้นตอนการวางแผนการทดลองและการดำเนินการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การกำหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเขียนรายงาน ผลการวิจัย 

 
ทช.657 การย่อยสลายและการฟื้นฟูทางชีวภาพ                                          3(3-0-9) 

BT 657 Biodegradation and Bioremediation 

กลไกการย่อยสลายสสารโดยชีววิธี การใช้กระบวนการย่อยสลายสสารโดยชีววิธีในการกำจัดมลพิษ ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และการประยุกต์เทคนิคทางอณูชีววิทยาในกระบวนการย่อย สลายสสารโดยชีววีธี 

 

ทช.658 ชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์                                                           3(3-0-9) 

BT 658 Molecular Biology and Applications 

เซลล์ โครโมโซม จีโนม กลไกการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีว โมเลกุล กลไกทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล และการประยุกต์ 

 
ทช.659 ชีววิทยาแปรรูป                                                                              3(3-0-9) 

BT 659 Biotransformations 

กระบวนการแปรรูปโดยตัวเร่งชีวภาพ กลไกการแปรรูป ถังปฎิกรณ์ชีวภาพสำหรับการแปรรูปโดย ตัวเร่งชีวภาพ เทคนิคในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
ทช.665 ราวิทยาและการประยุกต์                                                                    3(2-3-7) 

BT 665 Mycology and Applications 

โครงสร้างของเซลล์ การเจริญและการเปลี่ยนรูปร่าง รูปแบบการได้รับและแสวงหาอาหาร พันธุศาสตร์และการปรับปรุงสายพันธุ์  กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม การคัดเลือกและการนำสาร เมแทบอไลท์ทุติยภูมิของรามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม การเกษตร และอุตสาหกรรม เทคนิคการคัดเลือกและเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ และเทคนิคการควบคุมและเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ 


 
ทช.666 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์                                                        3(3-0-9) 

BT 666 Microbial and Plant Interactions  

ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาและสรีรวิทยาระหว่างจุลินทรีย์และพืช ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ในแง่ของการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางกายภาพ กลไกการบุกรุกของจุลินทรีย์ และกลไกทาง พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 

 

ทช.687 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                              3(3-0-9) 

BT 687 Law and Ethics in Biotechnology 

กฎหมายชีวภาพ ชีวจริยธรรม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาทาง เทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายของรัฐและบทบาทของคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติต่อประเด็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ     และกรณีศึกษา 

 

ทช.691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                                                            1(1-0-3) 

BT 691 Seminar in Biotechnology I 

รวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
ทช.735 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง                                                               3(3-0-9) 

BT 735 Advanced Nanobiotechnology 

เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนโมเลกุลขั้นสูง เครื่องมือวิเคราะห์โมเลกุลระดับนาโน การออกแบบ และประดิษฐ์วัสดุระดับนาโนทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ      และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
ทช.736 กระบวนการแยกทางชีวภาพ                                                               3(3-0-9) 

BT 736 Bioseparation Process 

เทคนิคในกระบวนการแยกทางชีวภาพ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส่งผลต่อกระบวนการ การแยก หน่วยปฏิบัติการของการเหวี่ยง การแยก การกรอง การทำให้เซลล์แตก การตกตะกอน การสกัด การดูดซับ การตกผลึก และการทำให้แห้ง การนำแต่ละหน่วยปฏิบัติการมาประกอบเป็นกระบวนการแยกที่สมบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ การบริหารโครงการ ความปลอดภัยและการสูญเสียความป้องกัน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

ทช.737 การถ่ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ                                             3(3-0-9) 

BT 737 Technology Transfer in Bioindustry 

หลักการการถ่ายโอนเทคโนโลยี การสร้างสรรนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและระเบียบสำหรับกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยี และโครงสร้างและปัจจัยสนับสนุน การถ่ายโอนเทคโนโลยี 

 
ทช.747 การวิเคราะห์จีโนม                                                                           3(3-0-9) 

BT 747 Genome Analysis 

โครงสร้างจีโนมของสิ่งมีชีวิต     การเก็บข้อมูลจีโนไทป์จากประชากรธรรมชาติและประชากรที่เกิดจาก การควบคุมการผสมข้าม เทคนิคทางเครื่องหมายโมเลกุล การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม การ วิเคราะห์จีโนม แผนที่ยีน การวิเคราะห์คิวทีแอล การสร้างแผนที่กายภาพของจีโนม และการวิเคราะห์จีโนม  

 

ทช.748 ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมแทบอลิซึม                                                 3(3-0-9) 

BT 748 Systems Biology and Metabolic Engineering  

หลักการทางชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมแทบอลิซึม การสร้างเครือข่ายทางชีวภาพ การใช้ซอฟท์แวร์และเครื่องมือคำนวณทางวิศวกรรมเมแทบอลิซึม และชีววิทยาสังเคราะห์ 

 
ทช.765 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์                                                                      3(2-3-7) 

BT 765 Yeast and Yeast Technology 

สรีรวิทยา อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล และนิเวศน์วิทยาของยีสต์ การเพาะเลี้ยง พันธุกรรม การ ปรับปรุงและเก็บรักษาสายพันธุ์ รีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในยีสต์ ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยี การผลิตทางอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
ทช.766 ไขมันจากจุลินทรีย์                                                                           3(3-0-9) 

BT 766 Microbial Lipids 

จุลินทรีย์ที่ผลิตไขมันทางอุตสาหกรรม การจำแนกจุลินทรีย์ตามชนิดไขมัน ชีววิถีของไขมันและ การควบคุม การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์โดยวิธีทางสรีรวิทยาและพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ และ ปริมาณของไขมัน รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ไขมันที่ได้จากจุลินทรีย์ 

 

ทช.767 สรีรวิทยาจุลินทรีย์                                                                 3(3-0-9) 

BT 767 Microbial Physiology 

จุลินทรีย์ระดับเซลล์และโมเลกุล การเจริญเติบโตและการควบคุม โครงสร้างห่อหุ้มเซลล์และหน้าที่ ระดับโมเลกุล กลไกการออกฤทธิ์ของสารพิษจากจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ กลไกการปรับตัวใน สภาวะแวดล้อม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ทช.779 วิศวกรรมโปรตีน                                                                   3(3-0-9) 

BT 779 Protein Engineering 

หลักการของวิศวกรรมโปรตีน การออกแบบและดัดแปลงโครงสร้างโปรตีนด้วยเทคนิคทางพันธุ วิศวกรรมและวิศวกรรมเคมี การสังเคราะห์โปรตีนด้วยกรดอะมิโนดัดแปลงทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้าง โปรตีนดัดแปลง และการประยุกต์โปรตีนดัดแปลง 

 

ทช.791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                                                   1(1-0-3) 

BT 791 Seminar in Biotechnology II  

บังคับก่อน: สอบได้ ทช.691 

รวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์เชิงลึก และนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง 

 

ทช.825 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง                                                    3(3-0-9) 

BT 825 Advanced Plant Tissue Culture 

โซมาติกเอมบริโอ การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู การเพาะเลี้ยงเอมบริโอที่งอกยาก การเพาะเลี้ยง โปรโตพลาส การผสมพันธุ์และการคัดเลือกภายนอก การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

ทช.835 เคมีไฟฟ้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                   3(3-0-9) 

BT 835 Electrochemistry for Biotechnology 

ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า เซลล์กัลวานิก ศักย์ขั้วไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์พลังงานอิสระ แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ สมการเนินสท์ เซลล์ความเข้มข้น เซลล์อิเล็กโทรไลต์ และกฎของฟาราเดย์ที่ เกี่ยวกับอิเล็กโตรลิซิส การประยุกต์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

ทช.836 ปฏิกิริยาเคมีชีวภาพและวิศวกรรมถังปฏิกรณ์                                    3(3-0-9) 

BT 836 Biochemical Reactions and Reactor Engineering  

ปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพในรูปเซลล์และเอนไซม์ การคำนวณหาอัตราเร็วของปฏิกิริยา ค่าคงที่ของอัตราเร็วในปฏิกิริยาแบบเป็นเนื้อเดียวกันและปฏิกิริยาแบบไม่เป็นเนี้อเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของปฏิกิริยา และการประมาณค่าอัตราเร็วตามทฤษฎีเพื่อออกแบบและควบคุมการ ท างานของถังปฏิกรณ์เคมีชีวภาพ 

 

ทช.837 กระบวนการแยกทางชีวภาพขั้นสูง                                                       3(3-0-9) 

BT 837 Advanced Bioseparation Process  

หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเก็บเกี่ยวและการทำให้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพบริสุทธิ์ การประยุกต์ และกรณีศึกษา 

 

ทช.838   นาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ด้านเภสัชกรรม                                          3(3-0-9) 

BT 838 Nanotechnology and Applications in Pharmaceutical    

ระบบชีวภาพระดับไมโครและนาโน การใช้ประโยชน์สารชีวภาพเชื่อมโยงกับการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม และการออกแบบและประดิษฐ์สารออกฤทธิ์ชีวภาพ 

 

ทช.845 ชีววิทยาโมเลกุลยีสต์                                                                        3(3-0-9) 

BT 845 Molecular Biology of Yeast 

ยีสต์จีโนม เมตติงไทป์และโฮโมทาลลึซึม การแสดงออกของยีนและการควบคุม วงจรเซลล์และ โปรแกรมการทำลายเซลล์ การขนส่งในยีสต์ สื่อสัญญาณและการควบคุม ระบบยีสต์ไฮบริด การวิเคราะห์ แฮพพลอยด์อินซัฟฟิเชียนซี และจีโนมไวด์ไมโครแอเรย์ 

 
ทช.846 การวิเคราะห์ยีนและจีโนมขั้นสูง                                                            3(3-0-9) 

BT 846 Advanced Gene and Genome Analysis 

เทคโนโลยีใหม่ในการวิเคราะห์ยีน การแสดงออกยีน และจีโนม และการประยุกต์เทคนิคที่ใช้ในการ วิเคราะห์ยีนและจีโนมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์วิจัย 

 

ทช.847 ชีวสารสนเทศทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                        3(3-0-9) 

BT 847 Bioinformatics for Biotechnology 

หลักการพื้นฐานทางชีวสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศสำหรับงานวิจัย ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
ทช.850 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง                                                                     3(3-0-9) 

BT 850 Advanced Biotechnology 

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก อณูชีววิทยา พันธุ วิศวกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและการประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการ ประยุกต์ 

 
ทช.875 โปรติโอมิกส์                                                                        3(3-0-9) 

BT 875 Proteomics 

เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาโปรตีนในสิ่งมีชีวิตหรือโปรติโอมิกส์ โดยเป็นเทคนิคที่ใช้ในการการวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณของโปรตีนที่ได้มาจากเซลล์สิ่งมีชีวิตรวมไปถึงการระบุชนิดและลำดับกรดอะมิโนในสาย โปรตีน เทคนิคที่ใช้ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโปรตีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดัดแปลงโปรตีนภายหลัง การสังเคราะห์ 

 
ทช.890 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3                                                  1(1-0-3) 

BT 890 Seminar in Biotechnology III 

รวบรวมข้อมูล ร่างข้อเสนอ และนำเสนอโครงการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง 

 
ทช.891 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4                                                  1(1-0-3) 

BT 891 Seminar in Biotechnology IV  

บังคับก่อน: สอบได้ ทช.890 

รวบรวมข้อมูล ร่างต้นฉบับและนำเสนอบทความวิชาการและ/หรือบทความวิจัยตามรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

ทช.895 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                                                     1(1-0-3) 

BT 895 Current Topics in Biotechnology I 

นำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ  

 

ทช.896 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                                                     1(1-0-3) 

BT 896 Current Topics in Biotechnology II

บังคับก่อน: สอบได้ ทช.895 

วิเคราะห์ อภิปรายและวิจารณ์เชิงลึกหัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทช.897 งานวิจัยเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                    2(0-6-2) 

BT 897 Selected Research in Biotechnology  

ปฏิบัติการงานวิจัยเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการวิจัย 

 
ทช.900 วิทยานิพนธ์                                                                                  36 หน่วยกิต 

BT 900 Dissertation 

การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้ เดิมในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ และ จริยธรรมในการทำวิจัยและในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

 

ทช.901 วิทยานิพนธ์                                                                                  48 หน่วยกิต 

BT 901 Dissertation 

การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้ เดิม หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน วิจัยเพื่อเผยแพร่ และจริยธรรมในการทำวิจัยและในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ