Loading...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

ทช.615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์                                                                3(3-0-9)

BT 615 Plankton and Applications

          บทบาทของแพลงก์ตอนต่อระบบนิเวศ  การใช้แพลงก์ตอนเป็นเครื่องมือในการประเมินระบบนิเวศ การประยุกต์แพลงก์ตอนในด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.626  ชีววิทยาโมเลกุลพืช                                                                        3(3-0-9)

BT 626 Plant Molecular Biology

          โครงสร้างของสารพันธุกรรมและการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และไมโตคอนเดรีย ชีววิทยาโมเลกุลการพัฒนาของเมล็ด ความเป็นหมันของดอกตัวผู้ ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต การสังเคราะห์ด้วยแสง การตรึงไนโตรเจน ความต้านทานและกลไกการตอบสนองของพืชต่อความเครียด พันธุวิศวกรรมในพืช และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ทช.628 กลไกการทำงานของพืชและการประยุกต์                                                   3(3-0-9)

BT 628 Mechanisms of Plant Functions and Applications

          กลไกการทำงานของพืช กลไกการต้านทานโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชเพื่อปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และการประยุกต์

 

ทช.629 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                                         3(2-3-7)

BT 629 Plant Tissue Culture Technology

          เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนำเซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ การผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากพืชโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.636 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                                             3(3-0-9)

BT 636 Bioprocess Engineering                                       

          การคำนวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสารและพลังงาน การถ่ายโอนความร้อน มวล และโมเมนตัม หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การวัดและการควบคุม และปฏิกิริยาเคมีชีวภาพและถังปฏิกรณ์

 

ทช.637 ถังปฏิกรณ์ชีวเคมีและการออกแบบ                                                          3(2-3-7)

BT 637 Biochemical Reactors and Design     

          รูปแบบการหมัก การทำให้ปลอดเชื้อ ผลของแรงเฉือนต่อสารชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  การผสม การขยายขนาด การควบคุมและการพัฒนากระบวนการหมัก และวิศวกรรมปฏิกิริยาชีวเคมี

 

ทช.638 การจัดการกระบวนการชีวภาพ                                                             3(3-0-9)

BT 638 Bioprocess Management

          หลักการของการพัฒนากระบวนการชีวภาพและการจัดการด้านการวิจัยและการพัฒนา การเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อการพัฒนากระบวนการ การเปรียบเทียบการผลิตระหว่างผลิตเองและการว่าจ้างผลิตในเชิงประสิทธิภาพและเชิงเศรษฐศาสตร์ เทคนิคและวิธีการในการเร่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ กรณีศึกษา และศึกษาดูงานนอกสถานที่

         

ทช.639 ตัวเร่งชีววิทยาที่ถูกตรึง                                                                                3(3-0-9)

BT 639 Immobilized Biocatalysts

          ตัวเร่งชีวภาพ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับตัวเร่งชีวภาพที่ถูกตรึง วัสดุและกลไกในกระบวนการตรึง วิธีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรึงเอนไซม์และเซลล์ และการประยุกต์

 

ทช.645 ชีววิทยาเชิงคำนวณ                                                                                  3(3-0-9)

BT 645 Computational Biology

          โครงสร้างข้อมูล การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ สำหรับการจัดการข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยา

 

ทช.647 เทคโนโลยียีน                                                                                  3(3-0-9)

BT 647 Gene Technology

          โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม จีโนม  เทคนิคการโคลนยีน การวิเคราะห์และตรวจสอบโคลนที่ได้ การจัดการยีน และการประยุกต์

 

ทช.648 ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                                         3(2-3-7)

BT 648 Bioinformatics 

          หลักการทางชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาปริมาณมาก ฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยา เครื่องมือทางชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาและงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ทช.650 เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                      3(2-3-7)

BT 650 Techniques and Instruments in Biotechnology

          หลักการ เทคนิค ทฤษฎีการทำงาน และวิธีการใช้เครื่องมือในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ทช.651 กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                         3(3-0-9)

BT 651 Aspects in Biotechnology

          บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ แนวคิดด้านอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม วิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้อง ทัศนะของสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  และการนำไปใช้ประโยชน์

 

ทช.652 ระเบียบการวิจัยและการวางแผนการทดลอง                                               3(3-0-9)

BT 652 Research Methodology and Experimental Designs    

          ขั้นตอนการวางแผนการทดลองและการดำเนินการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การกำหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย

 

ทช.655 พอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิแซคคาไรด์                                                                3(3-0-9)

BT 655 Bio-Based Polymers and Polysaccharides

          พอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิแซคคาไรด์ ขั้นตอนการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิแซคคาไรด์ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทางชีวภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิแซคคาไรด์ และการนำพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิแซคคาไรด์ไปใช้ประโยชน์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.656 การประยุกต์และแนวโน้มของพอลิเมอร์ชีวภาพ                                         3(3-0-9)

BT 656 Applications and Trends of Biopolymers

             ประเภท สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางชีวภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพ การประยุกต์ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และทางเภสัชกรรม เคมี วัสดุขั้นสูง สิ่งทอ และการเกษตร ความก้าวหน้าและแนวคิดใหม่ต่อพอลิเมอร์ชีวภาพ

 

ทช.657 การย่อยสลายและการฟื้นฟูทางชีวภาพ                                                     3(3-0-9)

BT 657 Biodegradation and Bioremediation

           กลไกการย่อยสลายสสารโดยชีววิธี การใช้กระบวนการย่อยสลายสสารโดยชีววิธีในการกำจัดมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และการประยุกต์เทคนิคทางอณูชีววิทยาในกระบวนการย่อยสลายสสารโดยชีววีธี

 

ทช.658  ชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์                                                          3(3-0-9)

BT 658 Molecular Biology and Applications

         เซลล์ โครโมโซม จีโนม กลไกการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล กลไกทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล และการประยุกต์

 

ทช.659 ชีววิทยาแปรรูป                                                                              3(3-0-9)

BT 659 Biotransformations

          กระบวนการแปรรูปโดยตัวเร่งชีวภาพ กลไกการแปรรูป ถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการแปรรูปโดยตัวเร่งชีวภาพ เทคนิคในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.665 ราวิทยาและการประยุกต์                                                                     3(2-3-7)

BT 665 Mycology and Applications

          โครงสร้างของเซลล์  การเจริญและการเปลี่ยนรูปร่าง รูปแบบการได้รับและแสวงหาอาหาร   พันธุศาสตร์และการปรับปรุงสายพันธุ์  กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม  การคัดเลือกและการนำสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิของรามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม   การเกษตร  และอุตสาหกรรม  เทคนิคการคัดเลือกและเก็บรักษาเชื้อพันธุ์  และเทคนิคการควบคุมและเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ 

 

ทช.666 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์                                                         3(3-0-9)

BT 666 Microbial and Plant Interactions

          ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาและสรีรวิทยาระหว่างจุลินทรีย์และพืช  ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแง่ของการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางกายภาพ  กลไกการบุกรุกของจุลินทรีย์ และกลไกทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

         

ทช.667 ไวรัสวิทยาขั้นสูง                                                                              3(2-3-7)

BT 667 Advanced Virology     

          ชีววิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส  การก่อโรคและพยาธิสภาพ โรคติดเชื้อไวรัสและการตรวจวินิจฉัย เทคโนโลยีชีวภาพในงานไวรัสวิทยา และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.668 แบคทีเรียวิทยาระดับโมเลกุล                                                                3(3-0-9)

BT 668 Molecular Bacteriology

          ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย ยีน การแสดงออกของยีนและการควบคุม พลาสมิด แบคทีริโอฝาจ ความสัมพันธ์ระดับโมเลกุลระหว่างแบคทีเรียกับสิ่งแวดล้อม เทคนิคระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย การประยุกต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ทช.676 ชีวเคมีและเทคโนโลยีของโปรตีน                                                                      3(3-0-9)

BT 676 Biochemistry and Technology of Proteins     

          สมบัติทางชีวเคมีของโปรตีน กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและการย่อยสลายโปรตีนในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างโปรตีนและความสำคัญในการทำหน้าที่ อันตรกิริยาของโปรตีนกับชีวโมเลกุลอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางชีวภาพ เทคโนโลยีเอนไซม์และโปรตีนที่สำคัญ การนำโปรตีนไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม การรักษา และการวินิจฉัยโรค

 

ทช.687 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                               3(3-0-9)

BT 687 Law and Ethics in Biotechnology

          กฎหมายชีวภาพ ชีวจริยธรรม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายของรัฐและบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อประเด็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และกรณีศึกษา

 

ทช.691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                                                             1(1-0-3)

BT 691 Seminar in Biotechnology I    

          รวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ทช.725 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืช                                                                      3(3-0-9)

BT 725 Advanced Plant Physiology

          กระบวนการและกลไกทางสรีรวิทยาของพืชเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การนำเสนอและการอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสรีรวิทยาของพืช และการประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

         

ทช.735 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง                                                               3(3-0-9)

BT 735 Advanced Nanobiotechnology

          เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนโมเลกุลขั้นสูง เครื่องมือวิเคราะห์โมเลกุลระดับนาโน การออกแบบและประดิษฐ์วัสดุระดับนาโนทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.736 กระบวนการแยกทางชีวภาพ                                                                3(3-0-9)

BT 736 Bioseparation Process

          เทคนิคในกระบวนการแยกทางชีวภาพ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส่งผลต่อกระบวนการการแยก หน่วยปฏิบัติการของการเหวี่ยง การแยก การกรอง การทำให้เซลล์แตก การตกตะกอน การสกัด การดูดซับ การตกผลึก และการทำให้แห้ง การนำแต่ละหน่วยปฏิบัติการมาประกอบเป็นกระบวนการแยกที่สมบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ การบริหารโครงการ ความปลอดภัยและการสูญเสียความป้องกัน และศึกษาดูงานนอกสถานที่    

 

ทช.737 การถ่ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ                                              3(3-0-9)

BT 737 Technology Transfer in Bioindustry

          หลักการการถ่ายโอนเทคโนโลยี  การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและระเบียบสำหรับกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยี และโครงสร้างและปัจจัยสนับสนุนการถ่ายโอนเทคโนโลยี

 

ทช.747 การวิเคราะห์จีโนม                                                                            3(3-0-9)

BT 747 Genome Analysis

          โครงสร้างจีโนมของสิ่งมีชีวิต การเก็บข้อมูลจีโนไทป์จากประชากรธรรมชาติและประชากรที่เกิดจากการควบคุมการผสมข้าม เทคนิคทางเครื่องหมายโมเลกุล การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม การวิเคราะห์จีโนม แผนที่ยีน การวิเคราะห์คิวทีแอล การสร้างแผนที่กายภาพของจีโนม และการวิเคราะห์จีโนม

 

ทช.748 ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมแทบอลิซึม                                        3(3-0-9)

BT 748 Systems Biology and Metabolic Engineering

          หลักการทางชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมแทบอลิซึม การสร้างเครือข่ายทางชีวภาพ การใช้ซอฟท์แวร์และเครื่องมือคำนวณทางวิศวกรรมเมแทบอลิซึม และชีววิทยาสังเคราะห์

 

ทช.755 ชีวฟิสิกส์เมมเบรนและไบโอเซนเซอร์                                                        3(3-0-9)

BT 755 Biophysics of Membrane and Biosensors

          ชีวฟิสิกส์ของสารชีวโมเลกุลในเมมเบรน องค์ประกอบ โมเดลโครงสร้างและหน้าที่ของเมมเบรนชีวภาพ กลไกการนำส่งสาร ลักษณะและสมบัติของไบโอเซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ วิธีการตรึงสารทางชีวภาพ นาโนวัสดุกับไบโอเซนเซอร์ ปัญหาและการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.765 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์                                                                       3(2-3-7)

BT 765 Yeast and Yeast Technology 

          สรีรวิทยา อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล และนิเวศน์วิทยาของยีสต์ การเพาะเลี้ยง พันธุกรรม การปรับปรุงและเก็บรักษาสายพันธุ์ รีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในยีสต์ ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.766 ไขมันจากจุลินทรีย์                                                                           3(3-0-9)

BT 766 Microbial Lipids        

           จุลินทรีย์ที่ผลิตไขมันทางอุตสาหกรรม  การจำแนกจุลินทรีย์ตามชนิดไขมัน ชีววิถีของไขมันและการควบคุม การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์โดยวิธีทางสรีรวิทยาและพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ และปริมาณของไขมัน รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ไขมันที่ได้จากจุลินทรีย์

 

ทช.767 สรีรวิทยาจุลินทรีย์                                                                           3(3-0-9)

BT 767 Microbial Physiology

          จุลินทรีย์ระดับเซลล์และโมเลกุล การเจริญเติบโตและการควบคุม โครงสร้างห่อหุ้มเซลล์และหน้าที่ระดับโมเลกุล กลไกการออกฤทธิ์ของสารพิษจากจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ กลไกการปรับตัวในสภาวะแวดล้อม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ทช.768 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล                                                   3(2-3-7)

BT 768 Molecular and Cellular Immunobiology

          ระบบภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล เคมีและพันธุศาสตร์ของภูมิคุ้มกัน การเตรียมวัคซีน การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ  การประยุกต์ชีววิทยาภูมิคุ้มกันในงานเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.779 วิศวกรรมโปรตีน                                                                              3(3-0-9)

BT 779 Protein Engineering

          หลักการของวิศวกรรมโปรตีน การออกแบบและดัดแปลงโครงสร้างโปรตีนด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและวิศวกรรมเคมี การสังเคราะห์โปรตีนด้วยกรดอะมิโนดัดแปลงทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนดัดแปลง และการประยุกต์โปรตีนดัดแปลง

 

ทช.791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                                                                      1(1-0-3)

BT 791 Seminar in Biotechnology II   

          บังคับก่อน :สอบได้ ทช.691

          รวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์เชิงลึก และนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ทช.795 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                      1(1-0-3)

BT 795 Selected Topics in Biotechnology

          สืบค้นหัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพจากแหล่งสารสนเทศ อ่าน และวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างเป็นระบบ

 

ทช.801 วิทยานิพนธ์                                                                                 15 หน่วยกิต

BT 801 Thesis

          การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ และจริยธรรมในการทำวิจัยและในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ