Loading...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

วิชาศึกษาทั่วไป

หมวดมนุษยศาสตร์

มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์  2 (2-0-4)

TU110  Integrated Humanities  

ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้

 

หมวดสังคมศาสตร์

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (3-0-6)

TU100  Civic Education

การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)  

 

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์  2 (2-0-4)

TU120   Integrated Social Sciences

วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษากำเนิดของสังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สำคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่เป็นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็นระบบโลก

 

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 (2-0-4)

TU130   Integrated Sciences and Technology

 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์

 

คณิตศาสตร์

มธ.155 สถิติพื้นฐาน            3 (3-0-6)

TU155  Elementary Statistics

ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกำลังสอง

 

มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  3 (3-0-6)

TU156   Introduction to Computers and Programming

หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง

 

หมวดภาษา

ภาษาไทย

ท.161 การใช้ภาษาไทย   3 (3-0-6)

TH161 Thai Usage

หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความสำคัญ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม

 

ภาษาอังกฤษ

สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  0 (3-0-6)

EL070 English Course 1       (ไม่นับหน่วยกิต)

วิชาบังคับก่อน  :  กำหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต  (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  (U) และจะไม่นำไปคิดรวมกับจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด  หรือคำนวณค่าระดับเฉลี่ย)

หลักสูตรเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง  พูด อ่าน เขียน

 

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3  (3-0-6)

EL 171 English Course 2

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ สษ.070 หรือ กำหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

หลักสูตรระดับกลางเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

 

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  3  (3-0-6)

EL172 English Course 3

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ สษ.171 หรือ  กำหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  

หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน

 

สษ.296 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1      3 (3-0-6)

EL296 English for Academic Purposes 1

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 172

พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ การฝึกทำโน้ตย่อ การเขียนคำนิยาม การบรรยายกระบวนการ การใช้ประโยคคำสั่ง การรายงานผลการทดลอง การระบุความสัมพันธ์ของงานเขียนประเภทที่บอกเหตุและผล และการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

 

สษ.396 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 2      3 (3-0-6)

EL396 English for Academic Purposes 2

วิชาบังคับก่อน:  สอบได้  สษ. 296

พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ เพื่อให้สามารถทำโน้ตย่อ เขียนรูปประโยคที่มีโครงสร้างหลากหลาย สรุปใจความสำคัญ การตีความข้อมูลจากแผนภูมิและตาราง การอ่านบทคัดย่องานวิจัย ตลอดจนสามารถนำเสนอผลงานได้

 

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วท.111 ชีววิทยา 1          3 (3-0-6)

SC111 Biology 1

ชีววิทยาเบื้องต้นของสัตว์  โครงสร้างและกระบวนการทำงานเพื่อการดำรงชีพของสัตว์ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ ถึงระดับชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอิกในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจำแนกสัตว์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การสืบพันธุ์ พฤติกรรม วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยาของสัตว์

 

วท.112 ชีววิทยา 2          3 (3-0-6)

SC112 Biology 2

ชีววิทยาเบื้องต้นของพืช  โครงสร้าง สรีรวิทยา และธรรมชาติของพืช พลังเคลื่อนไหวและกระบวนการทำงานเบื้องต้นเพื่อการดำรงชีวิต    การจัดจำแนกพืช    การสืบพันธุ์  วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยาของพืช

 

วท.121 เคมี 1                      3(3-0-6)

SC121 Chemistry 1

ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม ตารางธาตุ พลังงานการแตกตัวเป็นไอออน พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  พลังงานสภาพไฟฟ้าลบ  พันธะเคมี ออร์บิทัลเชิงอะตอมและเชิงโมเลกุล รูปร่างโมเลกุล สารประกอบเชิงซ้อน เคมีนิวเคลียร์ ความเสถียรของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปริมาณสัมพันธ์  แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลายและคอลลอยด์ กฎของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี พลังงานอิสระ และจลนพลศาสตร์เคมีวท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  

 

วท. 122 เคมี 2                    3 (3-0-6)

SC122  Chemistry 2

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท. 121

เคมีไฟฟ้า ปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์กัลวานิก การแยกสลายด้วยไฟฟ้า สมดุลเคมี หลักทฤษฎีกรด-เบส ความแรงของกรด-เบส สมบัติกรด-เบสของเกลือ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน โครงสร้างและสมบัติของสารอินทรีย์ การเตรียมและปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ของสารอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล แอลดีไฮด์กับคีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์  

 

วท.131 ฟิสิกส์ 1          3 (3-0-6)

SC131 Physics 1

เวกเตอร์  ปริมาณทางกายภาพ  ระบบหน่วย  การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน  พลังงาน  โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์  การเคลื่อนที่แบบหมุน  โมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์  สมดุล  สภาพยืดหยุ่น  กลศาสตร์ของไหล  การแกว่งกวัด  คลื่น  เสียง  ความร้อน  อุณหภูมิ  สมบัติทางความร้อนของวัสดุ  อุณหพล-ศาสตร์  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

 

วท.132 ฟิสิกส์ 2          3 (3-0-6)

SC132 Physics 2

วิชาบังคับก่อน  :  เคยศึกษา วท.131

กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ความจุไฟฟ้า  ไดอิเล็กทริก  พลังงานไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  การนำไฟฟ้าในวัสดุ  กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์  สนามแม่เหล็ก  กฎของบิโอต์-สวาต  กฎของแอมแปร์  ความเหนี่ยวนำ  สมบัติทางแม่เหล็กของสสาร  พลังงานแม่เหล็ก     กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  แสง  ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและเชิงฟิสิกส์  ฟิสิกส์อะตอม  ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น  ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้น  
    

วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1         1(0-3-0)

SC161 Biology Laboratory 1        

วิชาบังคับก่อน  : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.111

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชา  วท.111

 

วท.162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2         1(0-3-0)

SC162 Biology Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน  :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.112

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชา  วท.112

 

วท. 171  ปฏิบัติการเคมี 1        1 (0-3-0)

SC171   Chemistry Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ วท.121

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีวิชา วท.121

 

วท. 172  ปฏิบัติการเคมี 2         1 (0-3-0)

SC172  Chemistry Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.122

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีวิชา วท.122

 

วท.181  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1        1 (0-3-0)

SC181   Physics  Laboratory 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ  การวัดและความคลาดเคลื่อน  กลศาสตร์  คลื่น  และอุณหพลศาสตร์

 

วท.182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2         1 (0-3-0)

SC182 Physics  Laboratory 2

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ  ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  ทัศนศาสตร์  และฟิสิกส์ยุคใหม่

 

ค.218    แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1       3 (3-0-6)

MA218   Calculus for Science 1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย กฎลูกโซ่ อนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การประยุกต์ของอนุพันธ์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ในทางเรขาคณิตและฟิสิกส์ อนุกรมอนันต์

หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกิตให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสอบได้ ค.111 หรือ ค.211 หรือ ค.216

 

ค.286 แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    3(3-0-6)

MA286 Calculus and Elementary Differential Equations  for Bioscience

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้  ค.218

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อยและความหมายทางเรขาคณิต  อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง  อนุพันธ์ย่อยโดยปริยาย  กฎลูกโซ่  ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและการประยุกต์  ค่าสูงสุดสัมพัทธ์  ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันสองตัวแปรและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์  การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ในการสร้างแบบจำลองของปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกิตให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสอบได้ ค.219

 

วิชาบังคับในสาขา

ทช.201 จุลชีววิทยา         3(3-0-6)

BT201 Microbiology

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112

    หรือ  2. เคยศึกษา วท.113

ชนิด รูปร่าง ลักษณะ การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึมและการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์  อนุกรมวิธาน  การจำแนกและตรวจสอบจุลินทรีย์  ความสัมพันธ์และผลกระทบของจุลินทรีย์ต่อระบบนิเวศ การควบคุมจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และการประยุกต์    

 

ทช.202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา        1(0-3-0)

BT202 Microbiology Laboratory

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ ทช.201

ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.201

 

ทช.231 วิศวกรรมชีวเคมี         2(2-0-4)

BT231 Biochemical Engineering

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา วท.122 หรือ วท.123 หรือ วท.127

      และ 2. เคยศึกษา ค.218 หรือ ค.211

สตอยชิโอเมตรี จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และเซลล์ การใช้สับสเทรต การสร้างผลผลิต ผลได้ของกระบวนการ รูปแบบของถังปฏิกรณ์ สเตอริไรเซชัน การกวนและการให้อากาศ  เครื่องมือและการควบคุม  การขยายขนาดกระบวนการ  การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแยกและการทำให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ และเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ

 

ทช.242 พันธุศาสตร์         3(3-0-6)

BT242 Genetics

วิชาบังคับก่อน  :  1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112

       หรือ 2. เคยศึกษา วท.113

กฎเมนเดล กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรม

 

ทช.243 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์        1(0-3-0)

BT243 Genetics Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ ทช.242

ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.242

 

ทช.251 เทคโนโลยีชีวภาพ          2(2-0-4)

BT251 Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ ทช.281 หรือ ทช.282

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม การแพทย์  และการเกษตร การจัดการของเสียและการย่อยสลายทางชีวภาพ  การควบคุมและความปลอดภัยทางชีวภาพ  สิทธิบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.282 ชีวเคมี          3(3-0-6)

BT282 Biochemistry       

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษาวิชา วท.111 หรือ วท.112 หรือ วท.113

      และ 2. เคยศึกษาวิชา วท.122 หรือ วท.127

โครงสร้าง  สมบัติ หน้าที่และบทบาททางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล  เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิค จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ กระบวนการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม ความรู้เบื้องต้นของพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และการประยุกต์

 

ทช.284 ปฏิบัติการชีวเคมี         1(0-3-0)

BT284 Biochemistry Laboratory      

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ วิชา ทช.281 หรือ ทช.282

 ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.281 หรือ ทช.282

 

ทช.301 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์       3(2-3-4)

BT301 Microbial Physiology and Genetics

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา ทช.201 และ ทช.202

      และ 2. เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282

องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างและการทำงานของออร์แกเนลล์ในจุลินทรีย์ กระบวนการเมแทบอลิซึมและการเจริญเติบโต องค์ประกอบของอาหาร  การขนส่งสาร ระบบการควบคุม พันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์โมเลกุลพื้นฐานของจุลินทรีย์ พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน และการประยุกต์

 

ทช.332  หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     4(3-3-6)

BT 332  Unit Operations in Bioprocess Engineering

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.231

หน่วยและมิติ การคำนวณทางวิศวกรรม หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสมดุลมวลและพลังงาน กลศาสตร์และ ธรรมชาติของของไหล การกวนและการผสมของไหล การถ่ายเทมวลและความร้อน  การนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน การดำเนินการภายใต้สภาวะสมดุล หน่วยปฏิบัติการการกรอง การนอนก้น  การเหวี่ยงแยก การละลายและสารละลาย การตกผลึก การระเหย การอบแห้งของแข็ง การผสม การดูดซับ การกลั่น และการสกัด และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.341 เซลล์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ       4(3-3-6)

BT341 Cell and Tissue Culture

วิชาบังคับก่อน  :  1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112

       หรือ 2. เคยศึกษา วท.113

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์พืชและสัตว์   การใช้เซลล์พืชและสัตว์ในการผลิตสารที่เป็นประโยชน์ วิธีการผลิตโดยใช้ความรู้ทางพันธุวิศวกรรม   และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.344 พันธุวิศวกรรม 1         3(3-0-6)

BT344 Genetic Engineering 1

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.201 และ ทช.242 และ ทช.282

โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ  เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลนยีน  เวคเตอร์ที่ใช้ในการโคลนยีน การตรวจสอบและวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่โคลนได้ การถ่ายฝากยีนในโปรคาริโอตและยูคาริโอต การประยุกต์เทคนิคพันธุวิศวกรรมในทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.345 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 1        1(0-3-0)

BT345 Genetic Engineering Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน  : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ ทช.344

ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.344

 

ทช.352 ระเบียบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ      1(1-0-2)

BT352 Biosciences Research Methodology

การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ความหมายของโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย โครงสร้าง รูปแบบ วิธีการเขียน และรูปแบบการนำเสนอโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย  และการฝึกปฏิบัติ

 

ทช.440 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 1        3(3-0-6)

BT440 Bioinformatics 1

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ ทช.344

ประวัติความเป็นมาของชีวสารสนเทศศาสตร์ เว็บไซต์ทางชีวสารสนเทศศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฐานข้อมูลทางชีววิทยา เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และชีวสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

 

ทช.450 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ      2(2-0-4)

BT450 Quality Control of Biological Products

วิชาบังคับก่อน  : 1. สอบได้ ทช.251 หรือ

          2. สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.491 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ       1(1-0-2)

BT491 Seminar in Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป  

รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอผลงานงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ทช.492 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ       2(0-6-0)

BT492 Special Project in Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป  

ทดลองและเขียนรายงานโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้คำแนะนำและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

 

ทช.493 ฝึกงานภาคสนาม        ไม่นับหน่วยกิต

BT493 Field Training                  (ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง)

ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ภาควิชาฯ เห็นชอบไม่ต่ำกว่า 180 ชั่วโมง เขียนรายงานการฝึกปฏิบัติงานและนำเสนอ มีการประเมินผลจากหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้การฝึกแก่นักศึกษา และวัดผลด้วยระดับ S หรือ U

 

ทช.494 จรรยาบรรณทางเทคโนโลยีชีวภาพ       1(1-0-2)

BT494 Ethics in Biotechnology      

ประเด็นสำคัญทางจริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ อุสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

วิชาบังคับเลือกนอกสาขา

คม. 206 เคมีอินทรีย์    4 (3-3-6)

CM206 Organic Chemistry   

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 122

สเตอริโอเคมี โครงสร้างต่อความเป็นกรด-เบส คาร์โบไฮเดรท ไขมัน กรดอะมิโน และโปรตีน กลไกของปฏิกิริยาแทนที่แบบนิวคลีโอฟิลิก และอิเล็กโตรฟิลิก อนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม่ สารประกอบโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก (สำหรับนักศึกษานอกสาขา)

 

คม. 227 เคมีวิเคราะห์และการประยุกต์   4 (3-3-6)

CM227 Analytical Chemistry and Applications

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 122

บทนำทางเคมีวิเคราะห์ การจำแนกวิธีวิเคราะห์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพการวิเคราะห์ การประเมินข้อมูลทางสถิติ เทคนิคการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนักและการวัดปริมาตร โดยใช้ปฏิกิริยาต่างๆ และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า และคัลเลอริเมตรี   (สำหรับนักศึกษานอกสาขา)

 

ส.338   การออกแบบการทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์                 3 (3-0-6)

ST338   Experimental Designs for Science

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ.155

แนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่มบริบูรณ์     แผนแบบการทดลองบล็อกสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล    แผนแบบการทดลองสปลิตพลอต แผนแบบการทดลองวัดซ้ำ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 

ส.431   การออกแบบการทดลองเบื้องต้น          3 (3-0-6)

ST431   Introduction to Experimental Designs

วิชาบังคับก่อน : สอบได้  มธ.155 หรือ ส.212

 หลักพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองบล็อกสุ่มบริบูรณ์  แผนแบบการทดลองจตุรัสละติน การประมาณค่าข้อมูลสูญหาย แผนแบบการทดลองบล็อกไม่บริบูรณ์ สปลิตพลอต แฟกทอเรียล การคอนฟาวนด์ แฟกทอเรียลเศษส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การเลือกใช้แผนแบบการทดลองที่เหมาะสม  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 

วิชาเลือกในสาขา

ทช.246  พันธุศาสตร์กับสังคม        3(3-0-6)

BT246 Genetics and Society

เซลล์และชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ กฎเมนเดล กลไก การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม การกำหนดเพศ พันธุประวัติ การกลาย พันธุศาสตร์ประชากร และ การประยุกต์

 

ทช.306 ไวรัสวิทยา                3(3-0-6)

BT306 Virology

วิชาบังคับก่อน :1. เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ ทช.201 และ ทช.202

    หรือ 2. ได้อนุมัติจากผู้บรรยาย

ลักษณะและสมบัติของไวรัสในคน สัตว์ พืช แบคทีเรีย รา สาหร่าย และโปรโตซัว การจัดหมวดหมู่และการจำแนกไวรัส พันธุกรรมของไวรัส กลไกการเพิ่มจำนวนและอินเทอร์เฟียเรนซ์ พยาธิสภาพและการก่อโรค ระบาดวิทยา ระบบภูมิคุ้มกัน ไวรัสก่อมะเร็ง วิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สารต้านไวรัส การใช้ไวรัสในการควบคุมโดยวิธีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.308 ราวิทยาเบื้องต้น          3(3-0-6)

BT308  Basic Mycology       

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช.201 และ ทช.202

ชีววิทยาของรา  หลักการจัดจำแนกและอนุกรมวิธานของราสมัยใหม่  วิวัฒนาการของรา  ราเมือก  ราน้ำ  ราก่อโรค ราในอุตสาหกรรม เห็ด และเทคนิคการคัดแยกรา

 

ทช.316 ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ       3(3-0-6)

BT316 Biodiversity and Evolution

ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การประเมินสถานภาพและการสูญเสียแหล่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การใช้เทคนิคชีวโมเลกุลในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.317 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)

BT317 Environmental Microbiology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทช.201

บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ อิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินและแหล่งน้ำ ความสำคัญของจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการเกิดภาวะมลพิษ และการประยุกต์จุลินทรีย์เป็นดัชนีในการชี้วัดความเป็นพิษ

 

ทช.318 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)

BT318 Environmental Biotechnology

วิชาบังคับก่อน  :  1. เคยศึกษา ทช.201

            หรือ 2. เคยศึกษา ทช.353

หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพที่เกียวกับสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  การตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระบวนการบำบัดสารเคมีโดยเทคนิคทางชีวภาพ การจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี  พลังงานชีวภาพ  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.319 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดของเสียและน้ำเสีย         3(2-3-4)

BT319 Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment

แหล่งของเสียและน้ำเสียอันตราย  จุลินทรีย์และพืชในกระบวนการบำบัดของเสียและน้ำเสีย    การประยุกต์กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมีในการบำบัดของเสียและน้ำเสีย  ปัญหาของระบบการบำบัดของเสียและน้ำเสีย  การนำของเสียมาใช้ประโยชน์  การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.336 สมดุลมวลสารและพลังงาน        2(2-0-4)

BT336 Material and Energy Balances

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ ทช.231        

การคำนวณเบื้องต้นทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพ การแปลงหน่วยและมิติ สตอยชิโอเมตรี และการคำนวณสมดุลของมวลสาร การคำนวณพื้นฐานของสมดุลพลังงาน และการใช้ตารางทางเทอร์โมไดนามิกส์

 

ทช.337  การถ่ายเทมวล ความร้อน และโมเมนตัม      2(2-0-4)

BT337  Mass, Heat, and Momentum Transfer

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ ทช.336

การถ่ายเทมวล กฎการแพร่ของฟิกค์ การถ่าย การนำ การพา และ การแผ่รังสีความร้อน กฎการนำความร้อนของฟูเรียร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทโมเมนตัม กฎความหนืดของนิวตัน สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์ของการไหล สมการพื้นฐานของการไหล การไหลของของไหลชนิดอัดตัวไม่ได้และชนิดอัดตัวได้ในท่อและชั้นบาง อุปกรณ์ส่งผ่านของไหล  เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราการไหล การผสมและการกวน และการประยุกต์

 

ทช.338  การถ่ายโอนเทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ       2(2-0-4)

BT338  Technology Transfer and Biotechnology Management  

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา ทช.231 และ ทช.251

     หรือ 2. เคยศึกษา ทช.353 หรือ ทช.354

รูปแบบและวิธีการของการถ่ายโอนเทคโนโลยี ปัจจัย ปัญหา และอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจชีวภาพ  ความสำคัญของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.346 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับชีวสารสนเทศศาสตร์     3(2-3-4)

BT346 Computer Programming for Bioinformatics

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา มธ.156

หลักการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ การแปลงข้อมูลทางชีววิทยาให้เป็นข้อมูลดิจิตอล การประยุกต์และการดัดแปลงคำสั่งในโปรแกรมทางชีวสารสนเทศศาสตร์ การสร้างและการจัดการฐานข้อมูลทางชีววิทยา และการพัฒนาเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางชีววิทยา

 

ทช.347 อัลกอริทึมทางชีวสารสนเทศศาสตร์       3(3-0-6)

BT347 Algorithms in Bioinformatics

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.346   

อัลกอริทึมเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม เทคนิคการออกแบบอัลกอริทึมทางชีวสารสนเทศศาสตร์ และการศึกษาขั้นตอนวิธีคิดแต่ละชนิดในการแก้ปัญหาทาง  ชีวสารสนเทศศาสตร์

 

ทช.348 การทำเหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6)

BT348 Data Mining for Bioinformatics

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.347

ภาพรวมของการทำเหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศศาสตร์ กระบวนการค้นหาความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การประยุกต์สถิติในชีวสารสนเทศศาสตร์ และปัญหาทาง ชีวสารสนเทศศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการทำเหมืองข้อมูล

 

ทช.349 พันธุศาสตร์มนุษย์          3(3-0-6)

BT349 Human Genetics

วิชาบังคับก่อน  : เคยศึกษา ทช.242 หรือ ทช.246

การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมมนุษย์ การควบคุมการแสดงออกของยีนในประชากรมนุษย์       การเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม การวินิจฉัยและการบำบัดโรคพันธุกรรม เทคโนโลยีด้านเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุล โครงการจีโนมมนุษย์ ความก้าวหน้า และการประยุกต์

 

ทช.356 การออกแบบและพัฒนายา        3(3-0-6)

BT356 Drug Design and Development

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.282 และ คม.206

กระบวนการของการพัฒนายา การค้นหาและวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ทางคอมพิวเตอร์ แนวคิดและเทคนิคของการออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การจำลองปฏิกิริยาระหว่างยาและเป้าหมายของยา

 

ทช.357 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ        3(3-0-6)

BT357  Nanobiotechnology  

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282  

เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนโมเลกุล การประยุกต์สารชีวโมเลกุลกับวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ การออกแบบและประดิษฐ์วัสดุนาโนเพื่อประโยชน์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สารออกฤทธิ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ศึกษาวิจัยระดับนาโน  แนวทางแก้ไขปัญหาจากเทคโนโลยีแบบเดิมด้วยวิธีทางนาโนเทคโนโลยี  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.376 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม        3(2-3-4)

BT376 Industrial Microbiology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.301

บทบาท คุณลักษณะ และการประยุกต์จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติ การเก็บรักษาและการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย์ในระหว่างกระบวนการผลิต  กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.386 ชีวเคมีพืช         3(3-0-6)

BT386 Plant Biochemistry

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282

โครงสร้างและการทำงานของเซลล์พืช  เมแทบอลิซึมสารชีวโมเลกุลของพืช  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการหายใจ  การตรึงไนโตรเจน ฮอร์โมนพืช และพฤกษเคมี   

 

ทช.406 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์        3(2-3-4)

BT 406 Microbial Products

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.201

          หรือ 2. สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

กระบวนการผลิตสารชีวภาพที่มีมูลค่าสูงและมีคุณค่าทางอุตสาหกรรม สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  สภาวะและกระบวนการผลิตของจุลินทรีย์ การแยกและการทำให้สารชีวภาพบริสุทธิ์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.407 เทคโนโลยียีสต์         3(2-3-4)

BT407 Yeast Technology

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.201

     หรือ 2. สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

สรีรวิทยา การจัดจำแนกหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ของยีสต์ การเก็บรักษาและปรับปรุงสายพันธุ์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต ความสำคัญของยีสต์ในระดับอุตสาหกรรม  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.408 เทคโนโลยีชีวภาพรา          3(3-0-6)

BT408 Fungal Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.201

การใช้เซลล์ของราเส้นสายเป็นโรงงานผลิตโปรตีนที่ใช้ในการรักษาโรค สารปฎิชีวนะ เอนไซม์  วิตามิน  สารสีและสารให้กลิ่น สารพิษจากรา  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารควบคุมศัตรูพืช  และทรานฟอร์เมชันในรา

 

ทช.416 การบำบัดของเสียทางชีวภาพ        3(3-0-6)

BT416 Bioremediation

หลักการย่อยสลายสารสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจาก อุตสาหกรรม ชุมชน และการเกษตร กระบวนการทางชีวภาพและชีวเคมีเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน และ   การประยุกต์

 

ทช.419 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายและแพลงก์ตอน      3(2-3-4)

BT419 Algal and Plankton Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.201

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสาหร่ายและแพลงก์ตอน บทบาทของสาหร่ายและแพลงก์ตอนต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำและบนบก  การนำสาหร่ายและแพลงก์ตอนไปใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.426 การควบคุมโดยชีววิธี            3(3-0-6)

BT426 Biological Control

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช.201 และ ทช.242

หลักการและกลวิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี แมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติที่สำคัญ  การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยแมลงตัวห้ำและแมลงตัวเบียน การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยรา แบคทีเรีย และไวรัส  การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี  การควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคพืชโดยชีววิธี สถานการณ์ปัจจุบันและกรณีศึกษาด้านการควบคุมโดยชีววิธี  

 

ทช.436 การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ       3(3-0-6)

BT436 Bioprocess Design       

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา ทช.231 และ ทช.332 และ ทช.476

          หรือ 2. เคยศึกษา ทช.353 และ ทช.354

หลักการออกแบบกระบวนการชีวภาพ การบริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินค่าใช้จ่าย การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทางชีวภาพ การสูญเสีย  การป้องกัน การจำลองกระบวนการทางชีวภาพ  และกรณีศึกษา

 

ทช.437 วิศวกรรมเมแทบอลิค        3(3-0-6)

BT437 Metabolic Engineering       

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช. 231 และ ทช.301

โมเดลของปฏิกิริยาภายในเซลล์ สมดุลมวลสารและความต่อเนื่องของข้อมูล การควบคุมและจัดการวิถีเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์วิถีเมแทบอลิซึมและการวิเคราะห์สารที่ผ่านเข้าออกปฏิกิริยาเมแทบอลิซึม การวิเคราะห์การควบคุมปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมและการวิเคราะห์โครงสร้างของเครือข่ายเมแทบอลิซึม การวิเคราะห์ปริมาณสารที่ผ่านเข้าออกในเครือข่ายเมแทบอลิซึม และเทอร์โมไดนามิกของกระบวนการภายในเซลล์

 

ทช.438 การประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ       3(3-0-6)

BT438 Entrepreneurship in Biotechnology   

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงินและการบัญชี แผนการผลิตและแผนการบริหารบุคลากร แหล่งทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเริ่มต้นธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.439  การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ      2(2-0-4)

BT439  Creativity and Development in Biological Innovation   

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.251

      หรือ  2. สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

รูปแบบของการคิด การคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบคิด การพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ และกรณีศึกษาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ทช.446 พันธุวิศวกรรม 2         3(2-3-4)

BT446 Genetic Engineering 2

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282 หรือ ทช.344  

หลักการและเทคนิคทางพีซีอาร์ การสังเคราะห์และออกแบบไพรเมอร์  การสร้างธนาคารยีนและการโคลนยีน การสร้างโพรบและเทคนิคการติดฉลาก การคัดเลือกโคลนที่ต้องการ  การตรวจสอบดีเอ็นเอและยีนที่โคลนได้โดยวิธีเซาเทิร์นไฮบริไดเซชัน หลักการการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ วิวัฒนาการ   ชาติพันธุ์ และหลักการไมโครอะเรย์             

 

ทช.447 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2              3(2-3-4)

BT447 Bioinformatics 2

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.440

ความรู้เบื้องต้นทางระบบปฏิบัติการยูนิกส์ การประยุกต์เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ขั้นสูง การรวมข้อมูลทางชีววิทยาโดยใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ และการผสมผสานวิธีการทางชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

 

ทช.448 จีโนมิกส์          3(2-3-4)

BT448 Genomics

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.242 และ ทช.243

จีโนม โครงสร้างและหน้าที่ของยีน การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีน การทำแผนที่ยีนด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ การหาลำดับดีเอ็นเอ การระบุตำแหน่งยีน การประยุกต์ทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เทคนิคการวิเคราะห์จีโนม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.449 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช            3(3-0-6)

BT449 Plant Genetics and Breeding

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.242 และ ทช.243

ระบบการสืบพันธุ์พืช พันธุศาสตร์การวิเคราะห์ลิงเกจในการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุศาสตร์ปริมาณและพันธุศาสตร์ประชากรกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การวิเคราะห์โพลีพลอยดีย์ การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง พืชผสมข้าม และพืชที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ การสร้างพันธุ์พืชลูกผสม เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช และการชักนำให้เกิดการกลาย

 

ทช.456 การใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตร      3(2-3-4)

BT456 Agricultural Waste Utilization

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา ทช.201  

      หรือ 2. เคยศึกษา ทช.353

ชนิดและองค์ประกอบของของเสียและของเหลือทิ้งจากการเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร  การนำของเสียและของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการและกำจัดของเสียและของเหลือทิ้งอย่างเหมาะสม  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.457 เทคโนโลยีชีวภาพพืช        3(3-0-6)

BT 457 Plant Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.341 และ ทช.344 และ ทช.345

ความสำคัญของกระบวนการทางเทคโนโลยีทางชีวภาพต่อการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตพืช  หลักการทางอณูพันธุศาสตร์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการสร้างพืชดัดแปลงพันธุกรรมและพืชพันธุ์ใหม่ อุปสรรค ปัญหาและทางแก้ไขในการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช การควบคุมด้านความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่พืชดัดแปลงพันธุกรรมสู่ผู้บริโภค สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช. 458 ชีววิทยาระบบ          3(3-0-6)

BT458 Systems Biology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.440

หลักการทางชีววิทยาระบบ แหล่งของข้อมูล วิธีการและเทคนิคทางชีววิทยาระบบ ทฤษฎีของกราฟ การวิเคราะห์เครือข่ายทางชีววิทยา แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การศึกษาข้อมูลชีววิทยาแบบองค์รวมของสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ทางการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม

 

ทช.459  เภสัชกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ        3(3-0-6)

BT459  Pharmaceutical Biotechnology

วิชาบังคับก่อน  : 1. สอบได้ ทช.201 และ ทช.251

      หรือ 2. สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

การพัฒนายาจากข้อมูลโปรตีนและสารพันธุกรรมในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญที่ผลิตจากกระบวนการชีวภาพ และการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวเภสัชกรรม

 

ทช.466 ภูมิคุ้มกันวิทยา         3(3-0-6)

BT466 Immunology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.201 และ ทช.202

เซลล์วิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน  ภูมิคุ้มกันด้านสารน้ำและด้านเซลล์ แอนติเจนและแอนติบอดี  คอมพลีเมนต์ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันทางโลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยาของการปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อตนเอง ภูมิคุ้มกันวิทยาของเนื้องอก ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.476 เทคโนโลยีการหมัก         3(2-3-4)

BT476 Fermentation  Technology

วิชาบังคับก่อน  : 1. สอบได้ ทช.301

          หรือ  2. สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

กระบวนการหมัก ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมัก อาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิดของถังหมัก เทคนิคปลอดเชื้อ การควบคุมที่ใช้ในกระบวนการหมัก การให้อากาศและการกวน พลศาสตร์ชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโต การใช้สารอาหาร การสร้างผลผลิต ปฏิบัติการเสริมทฤษฎี และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.477 เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       3(2-3-4)

BT477 Alcoholic Beverage Technology

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.301

      หรือ 2. สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคนิคการหมักในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม อุปกรณ์และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจือปน และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.486 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมี        3(3-0-6)

BT486 Selected Topics in Biochemistry

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ทช.281 หรือ ทช.282

หัวข้อที่น่าสนใจ ความก้าวหน้า และวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีวเคมี

 

ทช.487 เทคโนโลยีเอนไซม์         3(2-3-4)

BT487 Enzyme Technology

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช.281 หรือ ทช.282

โครงสร้างและสมบัติทางเคมี การเรียกชื่อและแบ่งกลุ่ม ความจำเพาะและกลไกการเร่งปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์และการยับยั้งการทำงาน  กลไกการควบคุมการทำงานและการสังเคราะห์ กระบวนการ    การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ การตรึงรูป และการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมของเอ็นไซม์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.488 โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน        3(3-0-6)

BT488 Protein Structure and Function

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช.281 หรือ ทช.282  

โครงสร้างและสมบัติของกรดอะมิโนและโปรตีน  การจัดแบ่งกลุ่มโปรตีน ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างตติยภูมิของโปรตีน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีน

 

วิชาเลือกนอกสาขา

กอ.211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น      3(3-0-6)

FD211 Introduction to Food Science and Technology

แหล่งอาหารและความต้องการอาหารของมนุษย์ ส่วนประกอบของอาหาร สมบัติและการเปลี่ยนแปลงของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการและกระบวนการแปรรูปอาหาร  การประกันและการประเมินคุณภาพอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสุขาภิบาลอาหาร

หมายเหตุ : นักศึกษาในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถศึกษาวิชานี้ได้แต่ไม่สามารถนับหน่วยกิตได้

 

กอ.212 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร               2(2-0-4)

FD212 Food Laws and Regulations

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การกำหนดมาตรฐาน การแสดงฉลากและการโฆษณาอาหาร ตลอดจนมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

 

กอ.321 จุลชีววิทยาทางอาหาร      4(3-3-6)

FD321 Food  Microbiology

วิชาบังคับก่อน : สอบได้  ทช. 201

จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญต่ออาหาร ชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและการควบคุม แหล่งที่มาของการปนเปื้อน  จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร  จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร

 

กอ. 426  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก       3(2-3-4)

FD426 Food Fermentation Technology

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ กอ. 321

ประเภทของกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการหมัก การออกแบบและชนิดของถังหมักชีวภาพ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ในการหมักอาหารประเภท เบียร์ ไวน์ น้ำส้มสายชู ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว ผลิตภัณฑ์นม กรดอะมิโน และอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทก.312 สรีรวิทยาการผลิตพืช        3 (2-3-4)

AT312 Physiology of Crop Production

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช. 282   

สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของพืช ภายใต้แสง อุณหภูมิ น้ำ ธาตุอาหารในดิน รวมทั้งปัจจัยภายในของพืช การสังเคราะห์แสง การหายใจ และกิจกรรมทางเมตาโบลิซึมในระดับหนึ่งและสอง การตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆของพืชเพื่อการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของพืช

 

ทก.316 พืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน       3 (3-0-6)

AT316 Industrial and Power Plants

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว การนำมาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและเป็นพลังงาน มาตรฐานการผลิตของยาสูบ สับปะรด ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สบู่ดำ  

 

ทก.411 หลักการและเทคนิคปรับปรุงพันธุ์พืช       3 (3-0-6)

AT411 Principles and Techniques in Plant Breeding

วิชาบังคับ : เคยศึกษา ทช.242

หลักการและวิธีการในการปรับปรุงพันธุ์พืช  โดยวิธีผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม การผลิตลูกผสม พระราชบัญญัติพันธุ์พืชและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืช มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

คพ.251 ระบบฐานข้อมูล 1                    3 (3-0-6)

CS251 Database Systems 1

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.213

แนวคิดพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล การจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล ภาษาสอบถาม เมตาเดตา การจัดระเบียบแฟ้มและหน่วยเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ  แนะนำการจัดการรายการเปลี่ยนแปลง มีฝึกปฏิบัตินอกเวลา

 

คพ.365 ทฤษฎีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์       3 (3-0-6)

CS365 Basic Theory in Artificial Intelligence

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.213

นิยามของพฤติกรรมชาญฉลาด การออกแบบเอเจนต์ชาญฉลาด (ธรรมชาติของสภาพแวดล้อมและประเภทของเอเจนต์)  การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การค้นหาแบบไม่มีข้อมูล การค้นหาแบบมีข้อมูล เกมแบบผู้เล่นสองคน การกำหนดเงื่อนไขเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา การแสดงความรู้ด้วยตรรกศาสตร์ การให้เหตุผลอัตโนมัติ  และการพิสูจน์ทฤษฎี

 

วิชาที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

ทช.203 จุลชีววิทยาพื้นฐาน         2(2-0-4)

BT203 Fundamental Microbiology

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา วท.111 หรือ วท.112 หรือ วท.113

กล้องจุลทรรศน์ อนุกรมวิธานและการจำแนกจุลินทรีย์ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การควบคุมจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ฟังไจ ปาราสิต และไวรัส ภูมิค้มกันวิทยาเบื้องต้น และการประยุกต์ด้านอาหาร อุตสาหกรรม เกษตร และสิ่งแวดล้อม
 

ทช.281 ชีวเคมีพื้นฐาน         2(2-0-4)

BT281 Fundamental Biochemistry      

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษาวิชา วท.111 หรือ วท.112 หรือ วท.113

             และ 2. เคยศึกษาวิชา วท.122 หรือ วท.123 หรือ วท.127

เคมีเบื้องต้น โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
การศึกษาวิชาโท

ทช.353 เทคโนโลยีชีวภาพ 1        3(3-0-6)

BT353 Biotechnology 1

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา ทช.201         

     และ 2. เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น ชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี พันธุวิศวกรรม วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และเทคโนโลยีเอนไซม์ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพระดับอุตสาหกรรม การควบคุมและความปลอดภัย  สิทธิบัตรและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สำหรับนักศึกษานอกภาควิชา)

 

ทช.354 เทคโนโลยีชีวภาพ 2        3(3-0-6)

BT354 Biotechnology 2

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช.353

หน่วยและมิติ การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม การประยุกต์ทฤษฎีสมดุลมวลสารและพลังงานในการคำนวณทางวิศวกรรม การถ่ายเทมวลและความร้อน กลศาสตร์ของไหล จลนพลศาสตร์ของกระบวนการชีวภาพ กระบวนการหมักและการขยายขนาด สเตอริไรเซชัน กระบวนการแยกและการทำผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพให้บริสุทธิ์ เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สำหรับนักศึกษานอกภาควิชา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1

หมวดสังคมศาสตร์

มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา                                                               3 (3-0-6)

TU100 Civic Engagement

          ปลูกฝังจิตสำนึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทำโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ

 

มธ.101 โลก อาเซียน และไทย                                                                        3 (3-0-6)

TU101 Thailand, ASEAN, and the World

          ศึกษาปรากฏการณ์ที่สำคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสำนึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น

 

มธ.109  นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ                                                    3 (3-0-6)

TU109  Innovation and Entrepreneurial Mindset

          การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคม

 

หมวดมนุษยศาสตร์

มธ.102   ทักษะชีวิตทางสังคม                                                                        3 (3-0-6)

TU102   Social Life Skills

            การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม

 

มธ.108  การพัฒนาและจัดการตนเอง                                                                3 (3-0-6)

TU108  Self-Development and Management

            การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน

           

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

มธ.103   ชีวิตกับความยั่งยืน                                                                          3 (3-0-6)

TU103   Life and Sustainability

            การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน  

 

มธ.107  ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา                                                                3 (3-0-6)

TU107  Digital Skill and Problem Solving

            ทักษะการคิดเชิงคำนวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์อย่างมือาชีพ

 

หมวดภาษา

มธ.050   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                                                             3 (3-0-6)

TU 050  English Skill Development                                                         ไม่นับหน่วยกิต

            ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป

 

มธ.104   การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ                                                3 (3-0-6)

TU104   Critical Thinking, Reading, and Writing

            พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคำถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสำคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่นำไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มธ.105   ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                                                        3 (3-0-6)

TU105   Communication Skills in English

            พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา

 

มธ.106   ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร                                                        3 (3-0-6)

TU106   Creativity and Communication

            กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสำคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม

 

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2

มธ.155    สถิติพื้นฐาน                                                                                 3 (3-0-6)

TU155    Elementary Statistics

            ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม  ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกำลังสอง

 

มธ.156    คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                                              3 (3-0-6)

TU156    Introduction to Computers and Programming

            หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง

 

สษ.296 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1                                                 3  (3-0-6)

EL296  English for Academic Purposes 1

วิชาบังคับก่อน : สษ. 172 หรือ มธ. 105

          พัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ เนื้อหารายวิชาประกอบด้วยการสรุปความ  การให้คำนิยาม  การบรรยายขั้นตอนและกระบวนการ  การให้คำสั่งและคำแนะนำ  การอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  และการอธิบายความเหมือนและความต่าง

 

สษ.396 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 2                                                 3  (3-0-6)

EL396  English for Academic Purposes 2

วิชาบังคับก่อน :  สษ. 296

          เสริมสร้างทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนโดยเน้นทักษะการเขียนเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ  ได้แก่  การจดบันทึก  การตีตวามข้อมูล  การเขียนเชิงวิชาการ  และการอ่านบทคัดย่องานวิจัย

         

 

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วท.111 ชีววิทยา 1                                                                                    3 (3-0-6)

SC111 Biology 1

          ชีววิทยาเบื้องต้นของสัตว์  โครงสร้างและกระบวนการทำงานเพื่อการดำรงชีพของสัตว์ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ ถึงระดับชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอิกในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจำแนกสัตว์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การสืบพันธุ์ พฤติกรรม วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยาของสัตว์

         

วท.112 ชีววิทยา 2                                                                                    3 (3-0-6)

SC112 Biology 2

          ชีววิทยาเบื้องต้นของพืช  โครงสร้าง สรีรวิทยา และธรรมชาติของพืช พลังเคลื่อนไหวและกระบวนการทำงานเบื้องต้นเพื่อการดำรงชีวิต การจัดจำแนกพืช การสืบพันธุ์ วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยาของพืช

 

วท.121  เคมี 1                                                                                        3 (3-0-6)

SC121  Chemistry 1

         โครงสร้างอะตอม เลขควอนตัม การจัดเรียงอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนวงนอกสุด การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณสัมพันธ์ ร้อยละสัดส่วนธาตุในสารประกอบ พันธะเคมี สภาพไฟฟ้าลบ พันธะไอออน พันธะโคเวเลนซ์ โครงสร้างลิวอิส ประจุตามสูตร ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ รูปร่างโมเลกุล สมบัติของธาตุ เรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน กฎของแก๊สอุดมคติ ค่าคงที่แก๊ส แก๊สผสม ของเหลว แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล พันธะไฮโดรเจน แผนภูมิวัฏภาค ความเข้มข้น สมบัติคอลลิเกทิฟ ของแข็งแบบผลึก ของแข็งอสัณฐาน เซลล์หน่วย อุณหเคมี ความร้อน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน ความร้อนจำเพาะ ปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยาคายความร้อน กฎทางอุณหพลศาสตร์ กฎของเฮสส์

 

วท.122  เคมี 2                                                                                        3 (3-0-6)

SC122  Chemistry 2

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท.121

        จลนพลศาสตร์ สมการกฎอัตรา ค่าคงที่อัตรา อันดับของปฏิกิริยา สมการกฎอัตราในรูปปริพันธ์ ครึ่งชีวิต พลังงานก่อกัมมันต์ สารมัธยันตร์ สมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอริเย กรด-ด่าง ความแรงของกรดและด่าง ค่าคงที่สมดุลกรดและด่าง พีเอช ผลของไอออนร่วม การไทเทรตกรด-ด่าง สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า สมการรีดอกซ์ แผนภาพเซลล์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน แบตเตอรี่ เคมีอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การอ่านชื่อ สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ปฏิกิริยาสำคัญของสารประกอบอินทรีย์ ประโยชน์และความสำคัญของสารประกอบอินทรีย์

 

วท.135  ฟิสิกส์ทั่วไป                                                                                  3(3-0-6)

SC135  General Physics

           หลักการทางฟิสิกส์และการประยุกต์ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อทาง กลศาสตร์ ของไหล อุณหพลศาสตร์ การสั่นและคลื่น ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่

 

วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                                         1(0-3-0)

SC 161 Biology Laboratory 1                                                                     

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.111

          ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชา  วท.111

 

วท.162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                                                         1(0-3-0)

SC 162 Biology Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน:  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.112

          ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชา  วท.112

 

วท.171  ปฏิบัติการเคมี 1                                                                                       1 (0-3-0)

SC171   Chemistry Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.121

          ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีวิชา วท.121

 

วท.172  ปฏิบัติการเคมี 2                                                                                     1 (0-3-0)

SC172  Chemistry Laboratory 2       

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.122      

          ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีวิชา วท.122                          

 

วท.185 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                                                                             1(0-3-0)

SC185 General Physics Laboratory

          ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน กลศาสตร์ คลื่น ไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่

 

ค.218  แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1                                                               3(3-0-6)

MA218  Calculus for Science 1

             ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  กฎลูกโซ่    อนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์  ผลต่างเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ปฏิยานุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคของการหาปริพันธ์  ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ในทางเรขาคณิต อนุกรมอนันต์

หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกิตให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสอบได้ ค.111  หรือ  ค.211  หรือ  ค.216  หรือ คป.101

 

ค.209      แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น                                            3 (3-0-6)

MA209    Calculus and Elementary Differential Equations

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้  ค.218

             ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อยและความหมายทางเรขาคณิต  อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง  อนุพันธ์ย่อยโดยปริยาย  กฎลูกโซ่  ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและการประยุกต์  ค่าสูงสุดสัมพัทธ์  ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันสองตัวแปรและการประยุกต์   สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง วิธีการหาผลเฉลยผลเฉลยทั่วไปและผลเฉลยเฉพาะของสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้กับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์  เมทริกซ์  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  ค่าเฉพาะ  เวกเตอร์เฉพาะ  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกิตให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสอบได้ ค.219

 

วิชาบังคับในสาขา

ทช.201 จุลชีววิทยา                                                                                   3 (3-0-6)

BT201  Microbiology  

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112  หรือ 

 1. เคยศึกษา วท.113

          ชนิด รูปร่าง ลักษณะ การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึมและการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์  อนุกรมวิธาน  การจำแนกและตรวจสอบจุลินทรีย์  ความสัมพันธ์และผลกระทบของจุลินทรีย์ต่อระบบนิเวศ การควบคุมจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และการประยุกต์   

 

ทช.202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                                                        1 (0-3-0)

BT202  Microbiology Laboratory

วิชาบังคับก่อน :  เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ ทช.201

          ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.201

 

ทช.231 วิศวกรรมชีวเคมี                                                                              2 (2-0-4)

BT231  Biochemical Engineering

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา วท.122 หรือ วท.123 หรือ วท.127 และ

 1. เคยศึกษา ค.218 หรือ ค.211

          สตอยชิโอเมตรี จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และเซลล์ การใช้สับสเทรต การสร้างผลผลิต ผลได้ของกระบวนการ รูปแบบของถังปฏิกรณ์ สเตอริไรเซชัน การกวนและการให้อากาศ  เครื่องมือและการควบคุม  การขยายขนาดกระบวนการ  การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแยกและการทำให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ และเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ

 

ทช.242 พันธุศาสตร์                                                                                   3 (3-0-6)

BT242  Genetics

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112 หรือ

 1.      เคยศึกษา วท.113

          กฎเมนเดล กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรม

         

ทช.243 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                                                        1 (0-3-0)

BT243  Genetics Laboratory

วิชาบังคับก่อน  : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ ทช.242

          ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.242

 

ทช.251 เทคโนโลยีชีวภาพ                                                                             3 (3-0-6)

BT251 Biotechnology

          การประยุกต์สิ่งมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยี และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ และ สิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนของชุมชน (เน้นกรณีศึกษาและศึกษาดูงาน)

 

ทช.252 กิจกรรมสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                                                 1 (0-3-0)

BT252  Creative Activity in Biotechnology 1

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

          สืบค้นองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ และแนวคิดในการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

         

ทช.282 ชีวเคมี                                                                                         3 (3-0-6)

BT282 Biochemistry                                                            

วิชาบังคับก่อน :  1. เคยศึกษาวิชา วท.111 หรือ วท.112 หรือ วท.113 และ

 1.       เคยศึกษาวิชา วท.122 หรือ วท.123 หรือ วท.127

          โครงสร้าง  บทบาททางชีวภาพ  และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล ได้แก่  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และ กรดนิวคลีอิก  รวมทั้ง เอนไซม์และจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  การจำลองดีเอ็นเอ  การลอกรหัส  การแปลรหัส  และการควบคุมการแสดงออกของยีน

         

ทช.284 ปฏิบัติการชีวเคมี                                                                             1 (0-3-0)

BT284 Biochemistry Laboratory                                                       

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ วิชา ทช.281 หรือ ทช.282

          ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.281 หรือ ทช.282

 

ทช.301 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์                                                          3 (2-3-4)

BT301 Microbial Physiology and Genetics

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา ทช.201 และ ทช.202 และ

 1. เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282

          องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างและการทำงานของออร์แกเนลล์ในจุลินทรีย์ กระบวนการเมแทบอลิซึมและการเจริญเติบโต องค์ประกอบของอาหาร  การขนส่งสาร ระบบการควบคุม พันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์โมเลกุลพื้นฐานของจุลินทรีย์ พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน และการประยุกต์

 

ทช.332  หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                        4 (3-3-6)

BT332  Unit Operations in Bioprocess Engineering

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.231

          หน่วยและมิติ การคำนวณทางวิศวกรรม หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสมดุลมวลและพลังงาน กลศาสตร์และ ธรรมชาติของของไหล การกวนและการผสมของไหล การถ่ายเทมวลและความร้อน การนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน การดำเนินการภายใต้สภาวะสมดุล หน่วยปฏิบัติการการกรอง การนอนก้น  การเหวี่ยงแยก การละลายและสารละลาย การตกผลึก การระเหย การอบแห้งของแข็ง การผสม การดูดซับ การกลั่น และการสกัด และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.341 เซลล์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ                                                              4 (3-3-6)

BT341  Cell and Tissue Culture

วิชาบังคับก่อน :  1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112 หรือ

 1.       เคยศึกษา วท.113

           เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์พืชและสัตว์   การใช้เซลล์พืชและสัตว์ในการผลิตสารที่เป็นประโยชน์ วิธีการผลิตโดยใช้ความรู้ทางพันธุวิศวกรรม   และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.344 พันธุวิศวกรรม 1                                                                              3 (3-0-6)

BT344 Genetic Engineering 1

วิชาบังคับก่อน :  เคยศึกษา ทช.201 และ ทช.242 และ ทช.282

          โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ  เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลนยีน  เวคเตอร์ที่ใช้ในการโคลนยีน การตรวจสอบและวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่โคลนได้ การถ่ายฝากยีนในโปรคาริโอตและยูคาริโอต การประยุกต์เทคนิคพันธุวิศวกรรมในทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

         

ทช.345 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 1                                                                  1 (0-3-0)

BT345 Genetic Engineering Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน  : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ ทช.344

          ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.344

 

ทช.352 ระเบียบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                    1 (1-0-2)

BT352  Biosciences Research Methodology

          การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ความหมายของโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย โครงสร้าง รูปแบบ วิธีการเขียน และรูปแบบการนำเสนอโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย  และการฝึกปฏิบัติ

 

ทช.355 กิจกรรมสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                                                 1 (0-3-0)

BT355  Creative Activity in Biotechnology 2

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป                                                           

          ประยุกต์แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการนำเสนอผลงาน

 

ทช.440 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 1                                                                       3 (2-3-4)

BT440 Bioinformatics 1

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ ทช.344

          ประวัติความเป็นมาของชีวสารสนเทศศาสตร์ เว็บไซต์ทางชีวสารสนเทศศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฐานข้อมูลทางชีววิทยา เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และชีวสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

 

ทช.450 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ                                                    2 (2-0-4)

BT450  Quality Control of Biological Products

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.251 หรือ

 1. สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

          หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.491 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                1 (1-0-2)

BT491  Seminar in Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 

          รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอผลงานงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ทช.492 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                         1 (0-3-0)

BT492  Special Project in Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 

          ทดลองและเขียนรายงานโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้คำแนะนำและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

 

ทช.493 ฝึกงานภาคสนาม                                                                              1 (0-3-0)

BT493  Field Training                                                                (ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง)

          ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สาขาวิชาฯ เห็นชอบไม่ต่ำกว่า 180 ชั่วโมง เขียนรายงานการฝึกปฏิบัติงานและนำเสนอ มีการประเมินผลจากหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้การฝึกแก่นักศึกษา และวัดผลด้วยระดับ S หรือ U

 

ทช.494 จริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                              1 (1-0-2)

BT494 Ethics in Biotechnology                                                         

          ประเด็นสำคัญทางจริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ อุสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

วิชาบังคับเลือกนอกสาขา

วท.301 การประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                           3 (3-0-6)

SC301  Entrepreneurships in Science and Technology

          แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบของแผนธุรกิจ วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การศึกษาความเป็นไปได้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนธุรกิจ และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

        

คม.206     เคมีอินทรีย์                                                                                4 (3-3-6)

CM206    Organic Chemistry                                                                    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 122

          สเตอริโอเคมี กลไกของปฎิกิริยาการแทนที่แบบนิว คลีโอฟิลิกและอิเล็กโตรฟิลิก อนุมูลอิสระ การจัดเรียงตัวใหม่ของโมเลกุล สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก (สำหรับนักศึกษานอกสาขา)

 

คม.227     เคมีวิเคราะห์และการประยุกต์                                                          4 (3-3-6)

CM227    Analytical Chemistry and Applications

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 122                                                                

             บทนำทางเคมีวิเคราะห์ การจำแนกวิธีวิเคราะห์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพ
การวิเคราะห์ การประเมินข้อมูลทางสถิติ เทคนิคการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนักและการวัดปริมาตร โดยใช้ปฏิกิริยาต่างๆ และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า และคัลเลอริเมตรี (สำหรับนักศึกษานอกสาขา)

 

ส.338     การออกแบบการทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์                                             3 (3-0-6)

ST338    Experimental Designs for Science

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ.155

          แนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบการทดลองบล็อกสุ่มสมบูรณ์แผนแบบการทดลองจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล แผนแบบการทดลอง  สปลิตพลอต แผนแบบการทดลองวดซ้ำ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ฝึกฝนการออกแบบการทดลองโดยใช้ตัวอย่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 

ส.431     การออกแบบการทดลองเบื้องต้น                                                  3 (3-0-6)

ST431    Introduction to Experimental Designs

วิชาบังคับก่อน : สอบได้  มธ.155 หรือ ส.212

          หลักพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ การทดสอบคอนทราสต์ การเปรียบเทียบพหุคูณ การตรวจสอบข้อสมมุติ แผนแบบการทดลองบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบการทดลองจตุรัสละติน แผนแบบการทดลองบล็กไม่สมบูรณ์ แผนแบบการทดลองสปลิตพลอต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การเลือกใช้แผนแบบการทดลองที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 

วิชาเลือกในสาขา

ทช.204 จุลชีววิทยาในชีวิตประจำวัน                                                                 3 (3-0-6)

BT204 Microbiology in daily life

          (เฉพาะนักศึกษานอกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเท่านั้น)

          บทบาทความสำคัญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในชีวิตประจำวันในด้านอุตสาหกรรม อาหาร สิ่งแวดล้อม การเกษตร และการแพทย์ 

 

ทช.246  พันธุศาสตร์กับสังคม                                                                         3 (3-0-6)

BT246 Genetics and Society  

          เซลล์และชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ กฎเมนเดล กลไก การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม การกำหนดเพศ พันธุประวัติ การกลาย พันธุศาสตร์ประชากร และการประยุกต์

 

ทช.256 ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                             3 (3-0-6)

BT256 Biotechnological products

          ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวันด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน  กรณีศึกษา
จากข่าวในชีวิตประจำวัน

 

ทช.306 ไวรัสวิทยา                                                                                    3 (3-0-6)

BT306 Virology

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ ทช.201 และ ทช.202 หรือ

 1. ได้อนุมัติจากผู้บรรยาย

          ลักษณะและสมบัติของไวรัสในคน สัตว์ พืช แบคทีเรีย รา สาหร่าย และโปรโตซัว การจัดหมวดหมู่และการจำแนกไวรัส พันธุกรรมของไวรัส กลไกการเพิ่มจำนวนและอินเทอร์เฟียเรนซ์ พยาธิสภาพและการก่อโรค ระบาดวิทยา ระบบภูมิคุ้มกัน ไวรัสก่อมะเร็ง วิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สารต้านไวรัส การใช้ไวรัสในการควบคุมโดยวิธีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

               

ทช.308 ราวิทยาเบื้องต้น                                                                                        3 (3-0-6)

BT308  Basic Mycology                                                                  

          ชีววิทยาของรา  หลักการจัดจำแนกและอนุกรมวิธานของราสมัยใหม่  วิวัฒนาการของรา  ราเมือก  ราน้ำ  ราก่อโรค ราในอุตสาหกรรม เห็ด และเทคนิคการคัดแยกรา

 

ทช.309 ความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา                                3 (3-0-6)

BT309 Biosafety in Microbiological Laboratory

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.202 หรือ ทช.201

          หลักการพื้นฐานของความปลอดภัยทางชีวภาพ การประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพ ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ อุปกรณ์สำหรับป้องกันอันตรายจากจุลินทรีย์และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการ การป้องการการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม การขนส่งเชื้อโรค

 

ทช.316 ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ                                               3 (3-0-6)

BT316 Biodiversity and Evolution      

          ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การประเมินสถานภาพและการสูญเสียแหล่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การใช้เทคนิคชีวโมเลกุลในการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.317 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                       3 (3-0-6)

BT317 Environmental Microbiology

          บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ อิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินและแหล่งน้ำ ความสำคัญของจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการเกิดภาวะมลพิษ และการประยุกต์จุลินทรีย์เป็นดัชนีในการชี้วัดความเป็นพิษ

 

ทช.318 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม                                                                3 (3-0-6)

BT318 Environmental Biotechnology

วิชาบังคับก่อน  : 1. เคยศึกษา ทช.201 หรือ

 1.            เคยศึกษา ทช.353

          หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพที่เกียวกับสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม การตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระบวนการบำบัดสารเคมีโดยเทคนิคทางชีวภาพ การจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี  พลังงานชีวภาพ  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.319 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดของเสียและน้ำเสีย                                     3 (2-3-4)

BT319 Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment

          แหล่งของเสียและน้ำเสียอันตราย  จุลินทรีย์และพืชในกระบวนการบำบัดของเสียและน้ำเสีย    การประยุกต์กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมีในการบำบัดของเสียและน้ำเสีย ปัญหาของระบบการบำบัดของเสียและน้ำเสีย  การนำของเสียมาใช้ประโยชน์  การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.326 สรีรวิทยาและเมแทบอลิซึมของพืช                                                           3 (2-3-4)

BT326 Plant Physiology and Metabolism

วิชาบังคับก่อน  เคยศึกษา วท.112 หรือ วท.113

          เมแทบลิซึมและกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช เช่น การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การคายน้ำ การลำเลียงน้ำและอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ รูปแบบการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของลำต้น ดอกและผล สรีรวิทยาของเมล็ด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช และสรีรวิทยาความเครียดของพืช

 

ทช.336 สมดุลมวลสารและพลังงาน                                                                   2 (2-0-4)

BT336 Material and Energy Balances

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ ทช.231       

          การคำนวณเบื้องต้นทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพ การแปลงหน่วยและมิติ สตอยชิโอเมตรีและ การคำนวณสมดุลของมวลสาร การคำนวณพื้นฐานของสมดุลพลังงาน และการใช้ตารางทางเทอร์โมไดนามิกส์

 

ทช.337  การถ่ายเทมวล ความร้อน และโมเมนตัม                                                   2 (2-0-4)

BT337  Mass, Heat, and Momentum Transfer

วิชาบังคับก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ ทช.336

          การถ่ายเทมวล กฎการแพร่ของฟิกค์ การถ่าย การนำ การพา และ การแผ่รังสีความร้อน กฎการนำความร้อนของฟูเรียร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทโมเมนตัม กฎความหนืดของนิวตัน สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์ของการไหล สมการพื้นฐานของการไหล การไหลของของไหลชนิดอัดตัวไม่ได้และชนิดอัดตัวได้ในท่อและชั้นบาง อุปกรณ์ส่งผ่านของไหล  เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราการไหล การผสมและการกวน และการประยุกต์

 

ทช.338  การถ่ายโอนเทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ                                            2 (2-0-4)

BT338  Technology Transfer and Biotechnology Management                 

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา ทช.231 และ ทช.251 หรือ

 1. เคยศึกษา ทช.353 หรือ ทช.354

          รูปแบบและวิธีการของการถ่ายโอนเทคโนโลยี ปัจจัย ปัญหา และอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจชีวภาพ  ความสำคัญของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.346 การเขียนโปรแกรมเชิงชีวสารสนเทศศาสตร์                                                 3 (2-3-4)

BT346 Bioinformatics Programming

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา มธ.156

          ชีวสารสนเทศศาสตร์ การแปลงข้อมูลทางชีววิทยาให้เป็นข้อมูลดิจิตอล การประยุกต์และการดัดแปลงคำสั่งในโปรแกรมทางชีวสารสนเทศศาสตร์  การสร้างและการจัดการฐานข้อมูลทางชีววิทยา และการพัฒนาเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางชีววิทยา

 

ทช.347 ขั้นตอนวิธีทางชีวสารสนเทศศาสตร์                                                          3 (3-0-6)

BT347 Bioinformatics Algorithms

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.346   

          อัลกอริทึมเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม เทคนิคการออกแบบอัลกอริทึมทางชีวสารสนเทศศาสตร์ และการศึกษาขั้นตอนวิธีคิดแต่ละชนิดในการแก้ปัญหาทางชีวสารสนเทศศาสตร์

 

ทช.348 การทำเหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศศาสตร์                                                3 (3-0-6)

BT348 Data Mining in Bioinformatics

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.347

          ภาพรวมของการทำเหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศศาสตร์ กระบวนการค้นหาความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การประยุกต์สถิติในชีวสารสนเทศศาสตร์ และปัญหาทางชีวสารสนเทศศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการทำเหมืองข้อมูล

 

ทช.349 พันธุศาสตร์มนุษย์                                                                            3 (3-0-6)

BT349 Human Genetics

วิชาบังคับก่อน  : เคยศึกษา วท.111 วท.112 วท.113 หรือ วท.115

         การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมมนุษย์ การควบคุมการแสดงออกของยีนในประชากรมนุษย์ การเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม การวินิจฉัยและการบำบัดโรคพันธุกรรม เทคโนโลยีด้านเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุล โครงการจีโนมมนุษย์ ความก้าวหน้า และการประยุกต์

 

ทช.356 การออกแบบยาเชิงคอมพิวเตอร์                                                             3 (3-0-6)

BT356 Computer-Aided Drug Design

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.282 และ คม.206

          กระบวนการของการพัฒนายา การค้นหาและวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ทางคอมพิวเตอร์ แนวคิดและเทคนิคของการออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การจำลองปฏิกิริยาระหว่างยาและเป้าหมายของยา

 

ทช.357 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                       3 (3-0-6)

BT357  Nanobiotechnology     

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282 

          เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนโมเลกุล การประยุกต์สารชีวโมเลกุลกับวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ การออกแบบและประดิษฐ์วัสดุนาโนเพื่อประโยชน์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สารออกฤทธิ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ศึกษาวิจัยระดับนาโน  แนวทางแก้ไขปัญหาจากเทคโนโลยีแบบเดิมด้วยวิธีทางนาโนเทคโนโลยี  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.376 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                                                                      3 (2-3-4)

BT376  Industrial Microbiology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.301

          บทบาท คุณลักษณะ และการประยุกต์จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติ การเก็บรักษาและการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย์ในระหว่างกระบวนการผลิต  กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.386 ชีวเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของพืช                                                       2 (2-0-4)

BT386  Plant Physiology and Metabolism

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282

          โครงสร้างและการทำงานของเซลล์พืช  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  กระบวนการหายใจ  การตรึงไนโตรเจน  บทบาทหน้าที่ของพฤกษเคมี  และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของพืช  

 

ทช.406 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์                                                                       3 (3-0-6)

BT406  Microbial Products

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.201 หรือ

 1.           สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

          กระบวนการผลิตสารชีวภาพที่มีมูลค่าสูงและมีคุณค่าทางอุตสาหกรรม สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  สภาวะและกระบวนการผลิตของจุลินทรีย์ การแยกและการทำให้สารชีวภาพบริสุทธิ์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.407 เทคโนโลยียีสต์                                                                                3 (2-3-4)

BT407  Yeast Technology

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.201 หรือ

 1. สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

          สรีรวิทยา การจัดจำแนกหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ของยีสต์ การเก็บรักษาและปรับปรุงสายพันธุ์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต ความสำคัญของยีสต์ในระดับอุตสาหกรรม  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.408 เทคโนโลยีชีวภาพรา                                                                         3 (3-0-6)

BT408 Fungal Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.201

          การใช้เซลล์ของราเส้นสายเป็นโรงงานผลิตโปรตีนที่ใช้ในการรักษาโรค สารปฎิชีวนะ เอนไซม์  วิตามิน  สารสีและสารให้กลิ่น สารพิษจากรา  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารควบคุมศัตรูพืช  และทรานฟอร์เมชันในรา

           

ทช.415 แมงมุมวิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                               3 (2-3-4)

BT415 Biotechnological Araneology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท.111 วท.112 วท.113 หรือ วท.115

          ชีววิทยาและความหลากหลายของแมงมุม บทบาทในระบบนิเวศเกษตรในฐานะตัวกระทำการควบคุมโดยชีววิธี องค์ประกอบและรูปแบบของใย พิษและโปรตีนในพิษ แนวทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาสารต้านพิษ, การใช้พิษของแมงมุมเพื่อการค้นพบทางด้านยารักษาโรคและสารกำจัดแมลง นวัตกรรมในอนาคตด้านวัสดุเชิงการแพทย์และอุตสาหกรรมจากเทคโนโลยีชีวภาพของใย แมงมุมเพื่อเป็นอาหาร สัตว์เลี้ยง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติวิทยาของแมงมุม และการออกภาคสนาม

 

ทช.416 การบำบัดของเสียทางชีวภาพ                                                                3 (3-0-6)

BT416 Bioremediation

          หลักการย่อยสลายสารสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจาก อุตสาหกรรม ชุมชน และการเกษตร กระบวนการทางชีวภาพและชีวเคมีเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน และการประยุกต์

 

ทช.419 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายและแพลงก์ตอน                                                  3 (2-3-4)

BT419  Algal and Plankton Biotechnology

วิชาบังคับก่อน :  1. เคยศึกษา ทช.201 หรือ

 1. เคยศึกษา ทช.353 และ ทช.354

          ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสาหร่ายและแพลงก์ตอน บทบาทของสาหร่ายและแพลงก์ตอนต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำและบนบก การคัดแยก การเพาะเลี้ยง และการนำสาหร่ายและแพลงก์ตอนไปใช้

 

ทช.426 การควบคุมโดยชีววิธี                                                                         2 (2-0-4)

BT426 Biological Control

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช.201 และ ทช.242

          หลักการและกลวิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี แมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติที่สำคัญ การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยแมลงตัวห้ำและแมลงตัวเบียน การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยรา แบคทีเรีย และไวรัส  การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี  การควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคพืชโดยชีววิธี สถานการณ์ปัจจุบันและกรณีศึกษาด้านการควบคุมโดยชีววิธี 

 

ทช.427 สรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช                                      3 (3-0-6)

BT427  Postharvest physiology and Management of Horticultural Products 

วิชาบังคับก่อน  เคยศึกษา ทช.326

          สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืช ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการตามหลักสรีรวิทยาเพื่อลดการการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในการควบคุมคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลพืช และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.436 การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ                                                       3 (3-0-6)

BT436 Bioprocess Design                                                               

วิชาบังคับก่อน :  1. เคยศึกษา ทช.231 และ ทช.332 และ ทช.476 หรือ

 1.           เคยศึกษา ทช.353 และ ทช.354

          หลักการออกแบบกระบวนการชีวภาพ การบริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินค่าใช้จ่าย การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทางชีวภาพ การสูญเสีย การป้องกัน การจำลองกระบวนการทางชีวภาพ  และกรณีศึกษา

 

ทช.437 วิศวกรรมเมแทบอลิค                                                                         3 (3-0-6)

BT437 Metabolic Engineering                                                          

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทช.231 และ ทช.301

          โมเดลของปฏิกิริยาภายในเซลล์ สมดุลมวลสารและความต่อเนื่องของข้อมูล การควบคุมและจัดการวิถีเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์วิถีเมแทบอลิซึมและการวิเคราะห์สารที่ผ่านเข้าออกปฏิกิริยาเมแทบอลิซึม การวิเคราะห์การควบคุมปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมและการวิเคราะห์โครงสร้างของเครือข่ายเมแทบอลิซึม การวิเคราะห์ปริมาณสารที่ผ่านเข้าออกในเครือข่ายเมแทบอลิซึม และเทอร์โมไดนามิกของกระบวนการภายในเซลล์

         

ทช.438 การประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                      1 (0-3-0)

BT438 Entrepreneurship in Biotechnology                       

          อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงินและการบัญชี แผนการผลิตและแผนการบริหารบุคลากร แหล่งทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเริ่มต้นธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.439  การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ                                            2 (2-0-4)

BT439  Creativity and Development in Biological Innovation                   

วิชาบังคับก่อน :  1. สอบได้ ทช.251 หรือ

 1.       สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

          รูปแบบของการคิด การคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบคิด การพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ และกรณีศึกษาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ทช.446 พันธุวิศวกรรม 2                                                                              3 (2-3-4)

BT446  Genetic Engineering 2

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282 หรือ ทช.344      

          หลักการและเทคนิคทางพีซีอาร์ การสังเคราะห์และออกแบบไพรเมอร์  การสร้างธนาคารยีนและการโคลนยีน การสร้างโพรบและเทคนิคการติดฉลาก การคัดเลือกโคลนที่ต้องการ  การตรวจสอบดีเอ็นเอและยีนที่โคลนได้โดยวิธีเซาเทิร์นไฮบริไดเซชัน หลักการการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ วิวัฒนาการ ชาติพันธุ์ และหลักการไมโครอะเรย์            

 

ทช.447 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2                                                                       3 (3-0-6)

BT447 Bioinformatics 2

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.440

          ความรู้เบื้องต้นทางระบบปฏิบัติการยูนิกส์ การประยุกต์เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ขั้นสูง การรวมข้อมูลทางชีววิทยาโดยใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ และการผสมผสานวิธีการทางชีวสาร-สนเทศศาสตร์สำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

 

ทช.448 จีโนมิกส์                                                                                                3 (2-3-4)

BT448 Genomics

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.242 และ ทช.243

          จีโนม โครงสร้างและหน้าที่ของยีน การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีน การทำแผนที่ยีนด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ การหาลำดับดีเอ็นเอ การระบุตำแหน่งยีน การประยุกต์ทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เทคนิคการวิเคราะห์จีโนม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.449 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช                                                        2 (2-0-4)

BT449 Plant Genetics and Breeding

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.242 และ ทช.243

          ระบบการสืบพันธุ์พืช พันธุศาสตร์ลักษณะคุณภาพ และลักษณะปริมาณ ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง พืชผสมข้าม และพืชที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการผสมข้ามสายชนิดพันธุ์ การชักนำให้เกิดการกลาย การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช

 

ทช.456 การใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตร                                                 3 (2-3-4)

BT456  Agricultural Waste Utilization

วิชาบังคับก่อน :  1. เคยศึกษา ทช.201 หรือ

 1.       เคยศึกษา ทช.353

           ชนิดและองค์ประกอบของของเสียและของเหลือทิ้งจากการเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร  การนำของเสียและของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการและกำจัดของเสียและของเหลือทิ้งอย่างเหมาะสม  และศึกษาดูงานนอกสถานที่

           

ทช.457 เทคโนโลยีชีวภาพพืช                                                                         3 (2-3-4)

BT457  Plant Biotechnology

วิชาบังคับก่อน   : เคยศึกษา ทช.341 และ ทช.344 และ ทช.345

          ความสำคัญของกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพต่อการปรับปรุงพันธุ์พืช  หลักการและเทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอณูชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและตรวจสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรม อุปสรรค ปัญหาและทางแก้ไขในการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรม การควบคุมด้านความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่พืชดัดแปลงพันธุกรรมสู่ผู้บริโภค สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.458 ชีววิทยาระบบ                                                                 3 (3-0-6)

BT458 Systems Biology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ทช.440

          หลักการทางชีววิทยาระบบ แหล่งของข้อมูล วิธีการและเทคนิคทางชีววิทยาระบบ ทฤษฎีของกราฟ การวิเคราะห์เครือข่ายทางชีววิทยา แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การศึกษาข้อมูลชีววิทยาแบบองค์รวมของสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ทางการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม

 

ทช.459  เภสัชกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                           3 (3-0-6)

BT459  Pharmaceutical Biotechnology

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.201 และ ทช.251 หรือ

 1.      สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

          การพัฒนายาจากข้อมูลโปรตีนและสารพันธุกรรมในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญที่ผลิตจากกระบวนการชีวภาพ และการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวเภสัชกรรม

 

ทช.466 ภูมิคุ้มกันวิทยา                                                                                3 (3-0-6)

BT466  Immunology

วิชาบังคับก่อน :  เคยศึกษา ทช.201 และ ทช.202

          เซลล์วิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน  ภูมิคุ้มกันด้านสารน้ำและด้านเซลล์ แอนติเจนและแอนติบอดี  คอมพลีเมนต์ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันทางโลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยาของการปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อตนเอง ภูมิคุ้มกันวิทยาของเนื้องอก ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.476 เทคโนโลยีการหมัก                                                                           3 (2-3-4)

BT476  Fermentation  Technology

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.301 หรือ 

 1.           สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

          กระบวนการหมัก ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมัก อาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิดของถังหมัก เทคนิคปลอดเชื้อ การควบคุมที่ใช้ในกระบวนการหมัก การให้อากาศและการกวน พลศาสตร์ชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโต การใช้สารอาหาร การสร้างผลผลิต ปฏิบัติการเสริมทฤษฎี และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

ทช.477 เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                                                              3 (2-3-4)

BT477  Alcoholic Beverage Technology

วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ทช.301 หรือ

 1.      สอบได้ ทช.353 และ ทช.354

          เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคนิคการหมักในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม อุปกรณ์และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจือปน และศึกษาดูงานนอกสถานที่

         

ทช.486 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมี                                                                      3 (3-0-6)

BT486  Selected Topics in Biochemistry

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ ทช.281 หรือ ทช.282

          หัวข้อที่น่าสนใจ ความก้าวหน้า และวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีวเคมี

 

ทช.487 เทคโนโลยีเอนไซม์                                                                            3 (2-3-4)

BT487  Enzyme Technology

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช.281 หรือ ทช.282

          โครงสร้างและสมบัติทางเคมี การเรียกชื่อและแบ่งกลุ่ม ความจำเพาะและกลไกการเร่งปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์และการยับยั้งการทำงาน  กลไกการควบคุมการทำงานและการสังเคราะห์ กระบวนการ    การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ การตรึงรูป และการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมของเอ็นไซม์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

         

ทช.488 โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน                                                                  3 (3-0-6)

BT488 Protein Structure and Function

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทช.281 หรือ ทช.282 

          โครงสร้างและสมบัติของกรดอะมิโนและโปรตีน  การจัดแบ่งกลุ่มโปรตีน ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างทุติยภูมิและตติยภูมิของโปรตีน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์และการทำนายโครงสร้างโปรตีน

 

วิชาที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

ทช.203 จุลชีววิทยาพื้นฐาน                                                                           2 (2-0-4)

BT203 Fundamental Microbiology

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา วท.111 หรือ วท.112 หรือ วท.113

          กล้องจุลทรรศน์ อนุกรมวิธานและการจำแนกจุลินทรีย์ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การควบคุมจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ฟังไจ ปาราสิต และไวรัส ภูมิค้มกันวิทยาเบื้องต้น และการประยุกต์ด้านอาหาร อุตสาหกรรม เกษตร และสิ่งแวดล้อม

 

ทช.281 ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                                 2 (2-0-4)

BT281 Fundamental Biochemistry                                                    

วิชาบังคับก่อน :  1. เคยศึกษาวิชา วท.111 หรือ วท.112 หรือ วท.113 และ

 1. เคยศึกษาวิชา วท.122 หรือ วท.123 หรือ วท.127

          เคมีเบื้องต้น โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล

 

 

การศึกษาวิชาโท

ทช.353 เทคโนโลยีชีวภาพ 1                                                                          3 (3-0-6)

BT353  Biotechnology 1

          เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น ชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวสารสนเทศศาสตร์ การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ จริยธรรมการวิจัยในคน  สิทธิบัตรและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สำหรับนักศึกษานอกภาควิชา)

 

ทช.354 เทคโนโลยีชีวภาพ 2                                                                          3 (3-0-6)

BT354  Biotechnology 2

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทช.353

          หน่วยและมิติ การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม การประยุกต์ทฤษฎีสมดุลมวลสารและพลังงานในการคำนวณทางวิศวกรรม การถ่ายเทมวลและความร้อน กลศาสตร์ของไหล จลนพลศาสตร์ของกระบวนการชีวภาพ กระบวนการหมักและการขยายขนาด สเตอริไรเซชัน วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และเทคโนโลยีเอนไซม์ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพระดับอุตสาหกรรม กระบวนการแยกและการทำผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพให้บริสุทธิ์ เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สำหรับนักศึกษานอกภาควิชา)