เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ CSTU

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชานี้มีชื่อเสียงมายาวนาน จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ศึกษาลงลึกให้รู้จริงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานอย่างดีให้นำไปประยุกต์ต่อยอดในวิชาเลือกเฉพาะทางอื่นๆ เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ และวิทยาการข้อมูล ซึ่งตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการมุ่งสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพในองค์กรหรือธุรกิจได้หลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมาก 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ เรียนเฉพาะวัน เสาร์-อาทิตย์ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดดเด่นทางด้านวิชาการด้วยการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและซอฟต์แวร์ระบบ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในการวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สร้างผู้เชี่ยวชาญที่รู้ทันต่อสถานการณ์โลก และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งอาชีพในสายวิชาการและการวิจัย อาชีพในภาคอุตสาหกรรม เช่น นักดูแลระบบและเครือข่าย นักวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั้งเว็บแอปพลิเคชัน หรือโมบายแอปพลิเคชัน ผู้ประกอบการ Tech Start up ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาระบบอัจฉริยะต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม