เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

การบริหารงาน

วิสัยทัศน์

        “เป็นคณะชั้นนำในการผลิตผู้นำที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประชาชนและสังคมที่ยั่งยืน”

นโยบายการบริหาร

  1. การบริหารหลักสูตรและพัฒนานักศึกษา  ที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ท้าทาย ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
  3. มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ที่ให้บริการวิชาการ
  4. การบริหารจัดการคณะด้วยเทคโนโลยี และธรรมาภิบาล
  5. การสร้างเครือข่าย และกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายเดิม ด้านการวิจัยและวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศ

โครงสร้างบริหารงาน

  • งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะฯ ในด้านบัณฑิตศึกษาและวิจัย การวางแผนและบริหารงบประมาณด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดหารายได้เพื่อเข้ากองทุนวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลวิจัย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการให้บริการวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานวิชาการและกิจการนักศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการวางแผนและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการของหมวดปริญญาตรีทุกหลักสูตร ด้านกิจการนักศึกษา ทุนการศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะฯ ด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานสารสนเทศและการคลัง มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุครุภัณฑ์ โครงการบริการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) งานด้านบุคลากร และทรัพยากรมนุษย์ ด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การซ่อมบำรุง ด้านกายภาพ ด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการและหัวหน้างาน

คุณอัจฉราพร แปลนนาค

เลขานุการคณะ
 0-2564-4440 ต่อ 2009
 ido147@hotmail.com

คุณจิณห์นิภา พลสงคราม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศและการคลัง
 0-2564-4440 ต่อ 2018
 sulapee58@gmail.com

คุณโนรี เทียนขวัญ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 0-2564-4440 ต่อ 2019
 noree5@hotmail.com

คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม

หัวหน้างานวิชาการและกิจการนักศึกษา
 0-2564-4440 ต่อ 2020
 tusunan@hotmail.com

คุณเนตรนภัส จันทร์พ่วง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 0-2564-4440 ต่อ 2021
 junphuang@gmail.com